Kommuner agerar tillsammans för Götalandsbanan

Skiss över Götalandsbanans sträckning. Copyright: Linköpings kommun

Göteborgs stad, Borås stad, Jönköpings kommun och Linköpings kommun bildar en gemensam projektorganisation för arbetet med Götalandsbanans tillkomst. Den gemensamma organisationen möjliggör mer effektiva arbetssätt, underlättar kunskapsspridningen och utgör en starkare gemensam part gentemot staten.

Organisationen ska samordna kommunikation och kunskapsuppbyggnad som bedöms bättre kunna utföras gemensamt. Projektorganisationen kommer att ledas av Jönköpings kommun och kommunstyrelsens ordförande Mats Green är styrelseordförande för den nya organisationen.

Det finns ännu inga beslut tagna för delsträckorna Linköping-Jönköping-Borås. Däremot genomför Trafikverket en snabbutredning av dessa delsträckor och ska imorgon redovisa sitt uppdrag till infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd. Längs med sträckans upptagningsområde bor ca 2 miljoner människor.

– Våra kommuner har ett starkt gemensamt intresse i att Götalandsbanan ska bli verklighet och då behöver vi en organisation för samarbetet så att vi kan arbeta kraftfullt, säger Mats Green (M), kommunstyrelsens ordförande, Jönköpings kommun.

Götalandsbanan är ett samhällsbyggnadsprojekt som vid ett realiserande kommer att skapa nya arbetsmarknadsregioner och öka kapaciteten i järnvägsnätet. Detta förväntas vid full utbyggnad av Götalandsbanan leda till en positiv utveckling och tillväxt både inom och utanför Sveriges gränser.

– Götalandsbanan kommer att knyta ihop våra städer och invånare. För oss är det viktigt att tillsammans kraftsamla och samarbeta kommunerna emellan, säger Anneli Hulthén (S), kommunstyrelsens ordförande, Göteborgs stad.

– Vi har nu tillsammans tagit ett viktigt steg för att snabbt och effektivt knyta ihop Sveriges tillväxtregioner, säger Paul Lindvall (M) kommunstyrelsens ordförande, Linköpings kommun

Första steget i samarbetet är att verka för att beslut tas på nationell nivå om att planera och bygga Götalandsbanan i dess hela sträckning som en del av den ordinarie infrastrukturplaneringen eller som särskilt beslut. Med detta följer att planeringen av mellandelen av Götalandsbanan, sträckningen Linköping-Jönköping- Borås ska återupptas.

– Att det tas beslut om mellandelen av Götalandsbanan är vårt första mål. Sedan vet vi att den här typen av projekt ställer stora krav på uthållighet och vi är också beredda på det och vill samarbeta under organiserade former, säger Ulf Olsson (S), kommunstyrelsens ordförande, Borås stad.