Näringslivets Transportråd delvis positiva till nationell plan

Näringslivets Transportråd är kritiska till höjda banavgifter. Foto: Green Cargo

Näringslivets Transportråd instämmer den grundläggande ansatsen i förslaget att vårda den befintliga infrastrukturen, att utveckla transportsystemet och att lägga ett starkt fokus på förebyggande drift och underhåll av järnvägen, där bristerna är störst.

Vi välkomnar det tydliga stråkperspektiv som finns i planförslaget där viktiga stråk och noder för godstransporter identifieras. Likaså är det positivt att Trafikverket i planförslaget i ett särskilt kapitel beskriver sambanden mellan internationell utveckling och långsiktig nationell infrastrukturplanering. Där framgår tydligt hur viktigt väl fungerande transporter är för alla transportslag i Sverige och de internationella kopplingarnas betydelse för näringslivets konkurrenskraft och Sveriges konkurrenskraft som handelsnation. Samspelet mellan alla transportslag måste fungera. Betydelsen av väl fungerande sjöfart och flygförbindelser tillsammans med vägar och järnvägar kan inte nog understrykas.     

 Näringslivets Transportråd är kritisk till de kraftigt höjda banavgifter som anges i Trafikverkets förslag till nationell plan för transportsystemet 2014–2025. Totalt beräknas i planförslaget uttaget av banavgifter uppgå till 22,8 miljarder kronor under hela planperioden 2014--2025. Så sent som 2010 uppgick de banavgifter som betalades av trafikföretagen till cirka 600 miljoner kronor för ett enstaka år enligt Trafikverkets tidigare Kapacitetsutredning. Näringslivets Transportråd föreslår att en omprövning sker av det tidigare regeringsbeslutet om höjda banavgifter t.o.m. år 2021 och fortsatta höjningar till 2025 enligt Trafikverkets nu lämnade planförslag. Det är inte rimligt att börja med att höja avgifterna för en tjänst som inte ännu levererats. Det är först när en bättre underhållen infrastruktur faktiskt föreligger som det är rimligt att ta mera betalt för den. 

I Trafikverkets förslag till nationell plan för transportsystemet 2014–2025 saknar Näringslivets Transportråd ett särskilt investeringsanslag för marknadsåtgärder riktade till näringslivets transporter. Vi anser att medel bör avsätts till ett särskilt investeringsanslag där Trafikverket inom ramen för dess uppdrag ges mandat att besluta om resurser till lönsamma marknadsdrivna anpassningar av infrastrukturen som relativt plötsligt kan dyka upp p.g.a. strukturförändringar i näringslivet, omläggning av logistiska flöden i näringslivet och för att eliminera flaskhalsar i transportsystemet. Ett sådant särskilt investeringsanslag skulle skapa en ökad flexibilitet i medelsanvändningen och därmed öka samhällsnyttan.

 

Näringslivets Transportråd anser även att Trafikverkets förslag borde ha innehållit en samlad analys av hur EU:s svaveldirektiv från den 1 januari 2015 påverkar behovet av ökad transportkapacitet på vägar och järnvägar. I en 12-årig nationell plan för transportsystemet 2014–2025 har en sådan analys en självklar plats.

 

Fokus måste nu enligt Näringslivets Transportråd läggas på genomförandet av de åtgärder som anges i Trafikverkets förslag till nationell plan för transportsystemet 2014–2025.  På järnvägsområdet har Näringslivets Transportråd prioriterat tre centrala godsstråk som är en riksangelägenhet och som återfinns i Trafikverkets 12-åriga planförslag: Dubbelspår Hallsberg – Mjölby för ökad kapacitet på hela det sammanhängande godsstråket genom Bergslagen, investeringar för ökad bärighet och kapacitet på Bergslagsbanan/Väster om Vänern samt dubbelspår på Hamnbanan