Regeringen satsar på underhåll av järnvägen

Foto: Kasper Dudzik

Regeringen meddelar att man nu kommer att omfördela medel inom infrastrukturområdet vilket möjliggör att ytterligare 700 miljoner kronor kan satsas på drift och underhåll av järnväg under 2013.

I december 2012 beslutade riksdagen om en ekonomisk ram för infrastruktur under perioden 2014–2025. Ramen omfattar 522 miljarder kronor och innebär en ambitionsökning med 20 procent jämfört med tidigare ram. För att möta den svaga konjunkturen omfördelas nu medel inom infrastrukturområdet vilket möjliggör ytterligare 700 miljoner kronor på drift och underhåll av järnväg under 2013.

Totalt förs 1 200 miljoner kronor över till drift och underhåll, varav 700 miljoner utgör ökade utgifter för drift och underhåll. Förtroendet för svensk ekonomi har bidragit till rekordlåga räntenivåer som medför att 1 200 miljoner kan frigöras från medlen för räntor på anslaget för banhållning och i stället satsas på drift och underhåll under innevarande år.

Regeringens bedömning är att Trafikverket, om inget annat beslut fattats, skulle utnyttjat anslagskredit motsvarandeca 500 miljoner extra till drift och underhåll. Detta belopp samt ytterligare 700 miljoner kronor kan nu finansieras genom att anslagsmedel omfördelas.