Regeringen vill satsa 522 miljarder på infrastrukturen

Foto: Kasper Dudzik

Regeringen har idag överlämnat infrastrukturpropositionen. I den höjer regeringen sin ambitionsnivå och satsar under nästa planperiod 522 miljarder kronor.

Regeringen föreslår att 86 miljarder kronor av ramen avsätts för drift och underhåll och reinvesteringar av statliga järnvägar och 155 miljarder kronor till drift och underhåll av statliga vägar, inklusive bärighet, tjälsäkring och rekonstruktion av vägar.

Dessa resurser ska möjliggöra en upprustning av standarden av det befintliga järnvägssystemet och en höjd ambition för vägunderhållet. Resterande delar av ramen, 281 miljarder kronor, föreslår regeringen ska användas för att utveckla transportsystemet så att det klarar nuvarande och framtida krav på hållbarhet och för att göra det varaktigt robust.

I satsningen ingår bland annat Ostlänken, som möjliggör snabbtåg mellan Stockholm och Linköping och utbyggnad av dubbelspår på delar av sträckan Göteborg-Borås. Detta möjliggör för fler och snabbare transporter av både passagerare och gods på järnväg.

Då gruvdriften ökar och planeras öka ytterligare innebär detta ökad efterfrågan på tunga transporter. För att gruvindustrin ska kunna fortsätta att fungera som tillväxtmotor inte minst i Norrland föreslår regeringen investeringar för upprustning av Malmbanan och vägen mellan Pajala och Svappavaara. Sammanlagt investeras cirka 3,5 miljarder kronor åren 2013-2017 i gruvrelaterad infrastruktur.

Vidare har regeringen utsett förhandlingspersoner som ska genomföra förhandlingar om Stockholms läns infrastruktur. Syftet är att åstadkomma en samlad trafiklösning som omfattar en utbyggnad av tunnelbanans blå linje och eventuellt nära anslutande åtgärder i Stockholms östra delar.