Domstolen avstyrker Fehmarn Bält-tunnelns finansieringsmodell

En borrplattform utanför danska Rødby utför provborrningar för Fehmarn Bält- tunneln i september 2015. Foto: Wikipedia. kredit: Holger.Ellgaard

Europeiska unionens domstol har avvisat Europeiska kommissionens godkännande av finansieringsmodellen för Fehmarn Bälts tunnelprojekt på grund av ett procedurfel. Kommissionen måste nu inhämta ett nytt godkännande av EU-domstolen.

Projektansvariga för Femarn A/S berättade för en brittisk järnvägstidning att bolaget hade uppnått den nödvändiga likviditeten bland annat i form av förmånlig ränta så att de kan säkerställa att projektet inte stannar av när kommissionen avslutar sin granskning av ärendet.

Projektledning förväntar sig inte att domstolens beslut leder till några negativa konsekvenser när det gäller att erhålla ekonomiskt stöd från EU.

Tvisten handlar mest om dansk statsfinansiering och långsiktiga garantier som krävs för byggandet av en 19 kilometer järnvägs- och vägtunnel mellan Danmark och Tyskland. Kostnaderna beräknas till 7 miljarder euro och 1,3 miljarder euro för de danska tillfartsvägarna.

Vägtrafiken och järnvägsförbindelserna anses vara en integrerad del av EU:s transportnät, och därför får offentlig finansiering inte bidra till konkurrenshinder.

Färjebolagen Scandlines och Stena motsatte sig det tidigare beslutet och den 13 december 2018 konstaterade EU- domstolen att kommissionen hade gjort processuella fel. Domstolen bekräftade dock att tunneln uppfyllde definitionen av ett viktigt projekt av gemensamt europeiskt intresse, och att offentliga investeringar i den nationella järnvägsinfrastrukturen inte skulle uppfattas som statligt stöd.

En talesman från Europeiska kommissionen sade att kommissionen skulle läsa domen noggrant. Investeringar i offentlig infrastruktur skulle förbli en central prioritering för kommissionen, som "välkomnar det faktum att domstolen bekräftade väsentliga delar av kommissionens bedömning vad gäller infrastruktur."