Så ska Södra station i Örebro utvecklas

Visionsskiss: Tina Andersson, Örebro kommun

Örebro kommun, Trafikverket och Region Örebro län har tillsammans skrivit under en avsiktsförklaring för utvecklingen av området runt Södra station i Örebro. Avsiktsförklaringen beskriver ansvar och kostnader för genomförandet av åtgärder. På sikt ska hela järnvägsområdet mellan Svampen och Gustavsvik utvecklas, och Södra station är först ut.

Syftet med avsiktsförklaringen är att Örebro kommun, Trafikverket och Region Örebro län gemensamt ska verka för åtgärder runt Södra station. Först ska uppställningsspår byggas för att säkra en utökad regional tågtrafik. Samtidigt ska en järnvägsplan påbörjas för de långsiktiga funktionerna vid Södra station. I en järnvägsplan studeras bland annat en ny permanent tunnel under järnvägen, hur spåren ska gå vid platsen samt nya perronger. Dessa ombyggnationer planeras påbörjas om cirka 7 år.

Örebro kommun arbetar nu med att ta fram en detaljplan för att kunna utveckla och förtäta området runt Södra station med kontor och parkeringshus, samt bygga en tunnel under järnvägen. Det ska bli enkelt, tryggt och säkert att ta sig till stationen till fots och med cykel. Detaljplanen planeras att vara klar under 2018.

Trafikverket har under en längre tid arbetat för att öka säkerheten vid Södra station för resenärer och passerande. En del i avsiktsförklaringen är att Trafikverket kommer att börja med att stängsla in området samt bygga en provisorisk bro under 2018. Nästa steg i arbetet är att påbörja utredningar om vad som är möjligt att genomföra inom de kommande tio åren i området runt Södra station.
Källa: Örebro kommun