Tågoperatörerna arrangerade rundabordssamtal för branschen

Green Cargo tecknar nytt avtal för järnvägstransporter mellan Oslo och Narvik. Foto: Green Cargo

Nyligen arrangerade Branschföreningen Tågoperatörerna ett rundabordssamtal i Trafikutskottet med ett tjugotal tågoperatörer och transportköpare från godsbranschen. Utgångspunkten var den studie som genomförts tillsammans med konsultföretaget Clearmaker om transportsystemet klarar sitt bidrag till de ambitiösa klimatmålen, det vill säga en 70-procentig minskning av CO2-utsläppen till 2030. Syftet med rundabordssamtalet var att visa på hur järnvägen kan bidra till 2030-målet och specifikt hur godstrafiken på järnväg skulle kunna ökas med 100 procent. Det skriver Tågoperatörerna i ett nyhetsbrev.

Tågoperatörerna skriver vidare: Rundabordssamtalet skapade förståelse för järnvägens möjligheter och genererade en lång lista med förslag. Konkreta infrastrukturåtgärder och underhållssatsningar finns att vidta på kort sikt, liksom införande av styrmedel som miljökompensation och omlastningsstöd till kombitrafiken.
Insikten växer dock fram att det behövs ett genomgripande strategiskt arbete som måste börja nu, det vill säga en process för att transportbranschen ska enas och lämna alla de bidrag som branschen själv kan och bör lämna. Järnvägens attraktivitet och konkurrenskraft för att möjliggöra ökad överflyttning av gods från väg till järnväg står i centrum. Kopplat till detta har vi också under veckan kompletterat dialogen med Näringsdepartementet och Fossilfritt Sverige inom ramen för utvecklingen av konkreta inslag i regeringens godsstrategi.
Läs mer: www.tagoperatorerna.se