Tågoperatörerna summerar Nordic Rail

Björn Westerberg, vd Branschföreningen Tågoperatörerna. Foto: Tågoperatörerna 

Höghastighetsbanan fick mycket uppmärksamhet under förra veckans Elmia Nordic Rail, då flertalet seminarier berörde temat både från ett tekniskt och från ett byggperspektiv, Sverigeförhandlingen, hastighet och stopp samt även finansiering. ERTMS, seminarier med resenären i fokus fick också plats i programmet. Det skriver Branschföreningen Tågoperatörerna i sitt senaste nyhetsbrev. Här summerar föreningen den nyligen avslutade branschträffen i Jönköping.

Tågoperatörerna fokuserade också på Transportstyrelsens seminarier om fjärde järnvägspaketet och diskussioner om kommande regelverk. Nästa år blir intensivt med ny järnvägslag, cirka 30 nationella föreskrifter och EU-förordningar som kommer på remiss och ska implementeras. Tågoperatörernas seminarium med det lite tillspetsade temat ”Är intermodala transporter en hållbar affärsidé?” drog en engagerad publik trots att det var ett av konferensens sista seminarier.
Vi fick en bild av COOP-tågets framgångssaga som innebär att 35 procent av COOP:s transporter går på järnväg sedan 2009. COOP vill gärna använda järnvägen i större utsträckning, både norrut i landet men även med ett till tåg, det vill säga en fördubbling av det södra omloppet Malmö – Årsta.
Utmaningen är att fylla godstågen i båda riktningarna. Även speditören Bring vill öka överflyttningen av transporter från väg till järnväg men konstaterade bland annat att kostnadsläget med banavgifter utgör ett stort hinder i Sverige. Jernhusen betonade vikten av att hjälpas åt att göra järnvägen mer attraktiv och att tillgängliggöra kunskapen om kombiterminalernas bidrag till klimatagendan. Panelen var överens om att regeringens förslag till Nationell plan 2018–2029 och den nya klimatlagen är aspekter som snarast måste få effekter på överflyttningen. En slutsats som drogs under seminariet är att ett kvantifierbart mål skulle kunna vara att driva ett fördubblingsprojekt inom intermodal trafik innebärande att antalet terminallyft ska fördubblas till 2030.

På seminariet om transportslagens situation när det gäller kilometerskatt, vägtrafikavgift och kostnadsläge, var transportslagen eniga om att fler och högre skatter inte är lösningen. Alla trafikslag behövs och måste förbättras, men det är viktigt att både skapa överflyttning av gods till järnväg och att effektivisera vägtransporterna.
Vi måste skapa en attraktiv godstrafik både i form av kostnad och kvalitet men också mer energieffektiva transporter både för Sveriges konkurrenskraft och för att nå klimatmålen. Godstrafiken på järnväg är under press och om vi inte är försiktiga med åtgärderna så kan vi inte nå klimatlagens mål 2030.
Överflyttningen av gods till järnväg är centralt men istället för att underlätta det så ökar kostnaderna i olika stuprör som ERTMS, banavgifter, mm vilket leder till att det blir ett stort sugrör som i stället reducerar lönsamheten i branschen. Skulle vi kunna flytta över 10 procent av vägtrafikens omsättning till järnvägen så skulle det fördubbla godsoperatörernas omsättning. Vi tog också upp miljökompensationen som viktig åtgärd som ju dessutom är ett vallöfte som inte infriats.

Under veckan kom beskedet att Riksrevisionen ska genomföra en granskning av effektiviteten i införandet av ERTMS hittills och förutsättningarna för effektivitet i det fortsatta införandet. Tågoperatörerna bidrog med information till den förstudie som föregick beslutet att inleda granskningen och kommer att lämna bidrag även fortsatt i den mån det efterfrågas.

Vi kommer de närmaste veckorna arbeta intensivt med remissvar avseende förslaget till Nationell plan för transportsystemet 2018–2029. På tisdag den 17 oktober har Tågoperatörernas fokusgrupp Infrastruktur möte för att lägga fast branschens gemensamma prioriteringar inom allt från nya stambanor till specifika objekt och hur framtida gods- och passagerarflöden ska passera ur landet. Medlemmar med särskilt intresse av att bidra till remissarbetet ombeds höra av sig till kansliet. Det är naturligtvis ett generellt önskemål att medlemmar ställer expertis till branschföreningens förfogande för att vidga vårt avtryck.

Apropå Nationella planen så har Tågoperatörerna skrivit en sammanfattande kommentar om den i Railway Gazettes senaste utgåva ”October 2017”.
Slutligen en påminnelse om ett seminarium om förändrade förutsättningar för finansiering av järnvägsfordon. Den 26 oktober hålls seminariet i Stockholm. 

Text: Branschföreningen Tågoperatörerna