”Första kvartalet 2017 punktligast på flera år”

JBS är ett initiativ av aktörerna i järnvägsbranschen för att tillsammans öka tågtrafikens punktlighet och resenärernas nöjdhet. Punktlighetsmålet är att 95 procent av alla tåg ska ankomma till slutstation inom en marginal på fem minuter efter utsatt tid år 2020. Målet för resenärsnöjdhet är att 80 procent av resenärerna ska vara nöjda med eller neutralt inställda till både information och övrig hantering vid störningar. Foto: Christer Wiik

Fler än 9 av 10 persontåg kommer i tid. Mars månad var fjärde månaden i rad där punktligheten varit över 91 procent. Punktligheten det första kvartalet 2017 är den bästa på flera år. Det skriver Trafikverket i ett pressmeddelande.

Jämfört med februari som också hade en hög punktlighet, så är punktlighetsresultatet en liten försämring, med 0,5 procentenheter. Jämfört mars förra året så är punktlighetsresultatet en förbättring med 0,9 procentenheter. Det är också den högsta för ett kvartal sedan 2013.

Punktlighetsresultatet för första kvartalet 2017 är också det 91,8 procent. En förklaring till att punktlighetsresultatet hittills 2017 varit så gott kan vara den nya tågplanen som började gälla den 11 december 2016. I den har Trafikverket, i dialog med tågföretagen, tagit beslut om reduceringar i trafiken och anpassat tidtabellerna på bland annat Västra och Södra stambanorna – sträckor där vi har mycket banarbeten och högt trafiktryck. Vi har även förbättrat tågplanen för Värmlandsbanan, och här ser vi att punktligheten förbättrats avsevärt

Högst punktlighet för en enskild dag under månaden hade lördagen 25 mars. Av de 2046 persontåg som gick denna dag ankom 1982 slutstationen i rätt tid, punktlighetsresultatet denna dag blev därmed 96,9 procent. Lägst punktlighet för en enskild dag under månaden hade måndagen 6 mars. Av de 2959 persontåg som gick denna dag ankom 2646 slutstationen i rätt tid, punktlighetsresultatet denna dag blev därmed 89,4 procent.

Händelser som påverkat punktligheten

Av enskilda händelser som påverkat punktligheten negativt under mars kan här nämnas bland annat:

* Hastighetsnedsättning på Västra stambanan på sträckan Björnkulla – Malmsjö.

* Kontaktledningsarbeten på Västra stambanan på sträckan Väring – Skövde – Regumatorp.

* Urspårning av ett tåg under växlingsarbete vid Västerås Västra den 19 mars påverkade tågtrafiken den 19 – 23 mars.

Trafikverket mäter alla tågs ankomstpunktlighet till slutstationen. Men det är inte helt rättvisande att mäta person- och godstrafik med samma mått. Resenärens tågresa är klar när persontåget stannar på stationen. Men godset är sällan framme när godståget anländer till järnvägens slutstation. Vagnar ska växlas om eller lastas av innan godset når kunden. Det kan därför vara så att utlovad punktlighet till kund mycket väl kan vara uppfylld även om tåget inte kom i tid till slutstation.
Källa: Trafikverket