God punktlighet på järnvägen under årets första månader

Informationstavla på Stockholm Centralstation. Foto: Christer Wiik

Jämfört med januari förra året så är det en förbättring av punktligheten med 4,3 procentenheter för persontågen och månadsresultatet i februari för persontågen, är det bästa sedan mars 2014. Det rapporterar Trafikverket som nu redovisar statistik för de svenska tågens punktlighet under årets första månader.

Punktligheten för persontågen blev 91,2 procent i januari och 92,3 procent i februari. Trafikverket skriver att en förklaring till att punktlighetsresultaten för både januari och februari varit så goda kan vara den nya tågplanen som började gälla den 11 december 2016. I den har Trafikverket, i dialog med tågföretagen, tagit beslut om reduceringar i trafiken och anpassat tidtabellerna på bland annat Västra och Södra stambanorna – sträckor som har mycket banarbeten och högt trafiktryck.

Trafikverket har även förbättrat tågplanen för Värmlandsbanan, och här ser myndigheten att punktligheten förbättrats avsevärt. Ytterligare en förklaring till det goda punktlighetsresultatet är att järnvägen i år, i motsats till motsvarande period föregående år, haft en gynnsam vinter där spåren varit relativt förskonade från väderlägen med extrem kyla och snöstormar.

Under februari har punktlighetsresultatet varit riktigt gott under i princip alla dagar, förutom 9 februari samt 23-24 februari. Anledningen vid dessa tillfällen var bombhot mot två tåg samt olika fel i infrastrukturen.

Trafikverket mäter alla tågs ankomstpunktlighet till slutstationen. Men det är inte helt rättvisande att mäta person- och godstrafik med samma mått. Resenärens tågresa är klar när persontåget stannar på stationen. Men godset är sällan framme när godståget anländer till järnvägens slutstation. Vagnar ska växlas om eller lastas av innan godset når kunden. Godstågens punktlighet till kund kommunicerar operatören själv eftersom mätning till bangård inte är relevant i godssammanhang, skriver Trafikverket.
Källa: Trafikverket