Ministertal och paneldebatt inledde Persontrafik

I paneldebatten deltog Björn Westerberg, Branschföreningen Tågoperatörerna, Anna Grönlund, Sveriges Bussföretag, Peter Haglund, SKL, Helena Leufstadius, Svensk Kollektivtrafik samt Claudio Skubla, Svenska Taxiförbundet. Foto: Christer Wiik

Infrastrukturpropositionen fick av naturliga skäl stort utrymme när infrastrukturminister Anna Johansson inledningstalade på Persontrafikmässan i Göteborg. Talet följdes upp av en paneldebatt där företrädare för olika sektorer inom kollektivtrafiken deltog under ledning av moderator Peter Örn.

Det var Anna Johanssons premiär på Persontrafik, åtminstone i egenskap av infrastrukturminister och under hennes inledningsanförande fick den alldeles nyligen framlagda infrastrukturpropositionen särskild uppmärksamhet. Den aktuella propositionen skall ligga till grund för den nationella plan som regeringen ska fatta beslut om 2018.

Järnvägen fick stort utrymme i talet och i synnerhet transportslagets underhåll, eller snarare brist på dito.

- Vi har en järnvägstrafik i Sverige som har ökat markant procentuellt under de senaste åren, men vi har en gammal och hårt sliten anläggning som under många år inte har blivit underhållen på det sätt som hade behövts för att kunna bibehålla funktionalitet.

Detta gör att vi har alldeles för många tåg som inte går eller kommer fram i tid, sade Johansson och underströk att förseningarna och störningarna i tågtrafiken ska mötas med ett kraftigt förstärkt järnvägsunderhåll, där anslaget till drift- och underhåll av järnvägen ökar med totalt 47 procent perioden 2018-2029 jämfört med perioden 2014-2025.

Anna Johansson inflikade, med glimten i ögat, att hon hoppas att fler tåg kommer att stå. Detta i ett led i att få ner det avhjälpande underhållet, där man åker ut på plats för att åtgärda akuta fel. Hon vill nämligen se fler planerade stopp, just för att genomföra planerade underhållsarbeten på spåren.

Den hyperaktuella frågan om svenska höghastighetsbanor ventilerades också.- Vi tror inte på att vi kan planera för höghastighetsbanorna i ett svep och i en snabb och offensiv utbyggnadstakt, utan vi behöver ta oss an detta etappvis och att färdigställa höghastighetsbanorna i den etapp som ekonomin tillåter. Jag hoppas också att vi har ett brett stöd i Sveriges riksdag för att genomföra dessa satsningar.

Hon nämnde att Ostlänken, en del av höghastighetsbanan mellan Järna och Linköping, redan är beslutad och hon ser fram emot officiell byggstart redan nästa år. Hon påpekade att denna järnväg kommer att bidra till en regionförstoring, där Östergötland knyts närmare Mälardalsregionens upptagningsområde för bostads- och arbetsmarknad.

- Vi behöver möta samhällsutmaningar med infrastruktur, sade Johansson och hänvisade till landets växande befolkning och den nu pågående starka urbaniseringstrenden. Detta samtidigt som det finns en stor bostadsbrist i nästan alla svenska kommuner.

- Sammantaget visar detta på ett tydligt behov av bättre infrastruktur och bättre resandemöjligheter för såväl personer som gods, underströk ministern som även betonade att landsbygden måste leva.- Vi behöver se till att hela landet håller ihop. I många delar av landet är det stora avstånd mellan bostad och arbete. Vi måste både kunna klara av att hantera urbaniseringen samtidigt som vi ser till att de delar av landet som lider av avfolkning också får sin del av satsningarna.

I glesbygden tror Johansson att de moderna digitaliseringsverktygen kan bli allt viktigare. De kan skapa allt ifrån nya logistikupplägg till smartare informations- och planeringsverktyg som hjälper resenären.- Digitaliseringen kan ge en mängd nya mobilitetstjänster, där många olika trafikslag samverkar effektivt. Men detta kräver god tillgång till öppna data.

Efter infrastrukturministerns anförande tog en paneldebatt vid, där branschens representanter fanns på plats för att utfrågas av moderator Peter Örn.I panelen fanns: Björn Westerberg, Branschföreningen Tågoperatörerna, Anna Grönlund, Sveriges Bussföretag, Peter Haglund, SKL, Helena Leufstadius, Svensk Kollektivtrafik samt Claudio Skubla, Svenska Taxiförbundet.

Läs mer om Persontrafikmässan i Nordisk Infrastruktur Nr.5 2016