"Stockholm behöver Norrbotniabanan"

Karta: Norrbottniabanan

Kristoffer Tamsons, trafiklandstingsråd Stockholm, säger i Svd (27/9) att Norrbotniabanan är en krigsförklaring mot Stockholmsregionen. Men Norrbottniabanegruppen anser att Stockholm behöver Norrbotniabanan för sin fortsatta expansion.

– När Norrbotniabanan byggs säkrar vi svensk konkurrenskraft, kompetensförsörjningen för näringslivet i norr och råvarutransporterna söderut för vidareförädling, säger Lorens Burman ordförande för Norrbotniabanegruppen. Med mer kapacitet på järnvägen i norr kan tillväxten och intäkterna till statskassan öka och därmed möjligheterna till en utbyggd infrastruktur i Stockholm.

Det finns en viss förståelse för Tamsons frustration rörande finansiering för den ansträngda infrastrukturen i Stockholm, säger Burman:

– Ett exempel på detta är att när den senaste nationella transportplanen presenterades 2014 fick de fyra nordligaste länen, tillsammans, i runda slängar 3,4 % av de namngivna objekten i planen trots att landarealen motsvarar 54,9 % av Sveriges yta.

Men enligt Burman behöver Norrbotniabanan byggas för att säkra konkurrenskraften, öka kapaciteten på järnvägen och säkra kompetensförsörjningen för näringslivet i norr. Idag finns inte mer plats på järnvägen mellan Luleå och Umeå för det tunga godset som ska söderut för vidareförädling. Inte heller finns möjlighet till omledning till annat spår vid exempelvis trafikstörningar då det bara finns ett elektrifierat enkelspår mellan Luleå och Umeå. Det är för lite kapacitet och skapar stor driftosäkerhet med endast ett elektrifierat enkelspår, inte minst för industrin.

– För att ge ett exempel på råvarornas betydelse för Sverige har malmens brytningsvärde från norr ett värde av 25 miljarder, säger Andreas Löwenhöök oppositionsråd i Skellefteå (M). Detta vidareförädlas till 550 miljarder söderut i Sverige och ytterligare lika mycket ute i Europa. Det innebär viktiga arbetstillfällen och med Norrbotniabanan får vi en stärkt konkurrenskraft, ökad kapacitet på järnväg och därmed en tillväxt med nya intäkter till statskassan. Detta möjliggör i sin tur en fortsatt utbyggnad av infrastrukturen i Stockholm eller på andra platser i Sverige, säger Löwenhöök.