Regeringen granskar järnvägsnätets statliga banavgifter

Alvesta station. Foto: Wikimedia Commons

Regeringen har beslutat att Trafikverket ska genomföra en översyn av banavgifterna i det statliga järnvägsnätet. Målet är att förbättra effektiviteten och stärka järnvägens konkurrenskraft.

EU-kommissionens senaste rapport om utvecklingen på järnvägsmarknaden visade att banavgifterna, särskilt för tyngre godståg, var högre i Sverige än i många andra länder redan 2020. Sedan dess har de svenska banavgifterna höjts och kommer att höjas ytterligare för godståg 2025.

– Avgiftshöjningarna i Sverige har försämrat konkurrenssituationen för godstransporter på järnväg, vilket i förlängningen försämrar konkurrenssituationen för stora delar av det svenska näringslivet. Höjningarna av banavgifterna är en av orsakerna till att godstågsoperatörerna i Sverige uppvisar dålig ekonomisk lönsamhet, säger infrastruktur- och bostadsminister Andreas Carlson.

 

Regeringen anser att både avgifter och kostnadsunderlag behöver ses över och eventuellt justeras. Det kan till exempel ske genom att avgifterna i större utsträckning tar hänsyn till olika fordons påverkan på slitaget och till hur tillgänglig kapacitet i det statliga järnvägsnätet kan utnyttjas på bästa sätt.

– Järnvägen har goda förutsättningar att bidra till ökad transporteffektivitet. För regeringen är det prioriterat att genomföra åtgärder på järnvägsområdet som i första hand underlättar för arbetspendling och godstrafik. Ett väl fungerande transportsystem är viktigt för att säkerställa en långsiktigt hållbar transportförsörjning för medborgare och näringsliv i hela landet, säger infrastruktur- och bostadsminister Andreas Carlson.

Trafikverket ska redovisa uppdraget till Regeringskansliet senast den 30 juni 2025.

Källa: Regeringskansliet