Stora utmaningar för Bane NOR – kräver miljardinvesteringar i underhåll av landets järnvägsnät

Trots ökade ansträngningar för att upprätthålla och förbättra infrastrukturen, står Bane NOR inför växande utmaningar. Dels på grund av åldrande anläggningar och dels på grund av klimatförändringarnas påverkan som kräver omfattande och kostsamma investeringar för att järnvägssystemet ska kunna stå emot extremväder och ökade nederbördsmängder. Detta är särskilt akut eftersom flera incidenter under det senaste året har visat på sårbarheten i det nuvarande systemet. Foto. Bane NOR

I Norge har Bane NOR, som ansvarar för underhållet och utvecklingen av landets järnvägsinfrastruktur, presenterat en rapport som skickar en tydlig varningssignal. Underhållsbehovet för den norska järnvägen har på ett år ökat med 11 miljarder norska kronor, en ökning som förklaras av ett brådskande behov av modernisering och förnyelse. Totalt pekar prognoserna på att över en femtedel av järnvägsanläggningarna behöver förnyas under de kommande tolv åren.

Rapporten "InfraStatus 2023", som nyligen offentliggjordes, framhäver att ett omfattande arbete väntar. Detta innefattar bland annat modernisering av elsystem och översyn av dräneringssystem längs spåren för att förhindra översvämningar och jordskred. Specifikt pekar rapporten på att åtgärder behövs för att hantera de mer än 5 000 vattendrag som korsar järnvägen, vilka är avgörande för att förebygga skador på infrastrukturen och undvika trafikstörningar.

Bane NOR

roll och framtid

Som en central aktör inom norsk infrastruktur har Bane NOR en nyckelroll i att säkra en hållbar och effektiv järnvägstrafik. Genom att övervaka och underhålla alla aspekter av järnvägsnätet – från spår till signaler – arbetar Bane NOR med att säkerställa att både passagerare och gods kan transporteras säkert och effektivt över hela Norge.

Bane NOR varnar för bristande underhåll av järnvägsinfrastrukturen

I takt med att Norge och resten av Europa strävar efter att minska beroendet av fossila bränslen och öka användningen av hållbara transportlösningar, är Bane NOR

arbete mer relevant än någonsin. Investeringarna som krävs för att modernisera järnvägen är inte bara nödvändiga för säkerheten och pålitligheten, utan även för att stödja nationella och internationella miljömål.

Med en framtida inriktning på att förbättra och expandera tjänsterna, står Bane NOR inför utmaningen att balansera behovet av omedelbara reparationer med långsiktiga strategiska investeringar för att möta framtidens krav på mobilitet och hållbarhet.

Källa: Bane NOR

 

 

 

 

4