Nästa steg mot förbättrat järnvägs- och kollektivtrafikskydd

Alingsås station. Foto: Wikimedia Commons

Regeringen tar nu ytterligare ett steg för att förbättra skyddet för resenärer inom järnvägs- och kollektivtrafiken. Enligt regeringens tidigare aviserade intentioner har Trafikverket och Transportstyrelsen fått i uppdrag att fortsätta arbetet med att utveckla ett nationellt program för skydd inom järnvägs- och kollektivtrafiken.

– Resenärer ska kunna känna sig trygga när de reser kollektivt i Sverige och det är ett ansvar som delas mellan flera olika aktörer. Tanken är att ett nationellt program ska tydliggöra ansvarsfördelningen och skapa förutsättningar för att på ett strukturerat och samordnat sätt säkerställa att det finns väl avvägda skyddsåtgärder, säger infrastruktur- och bostadsminister Andreas Carlson.

I juli 2023 gav regeringen femton myndigheter i uppdrag att intensifiera arbetet mot terrorism för att stärka Sveriges säkerhet. Med anledning av detta gav regeringen den 18 augusti 2023 Trafikverket och Transportstyrelsen i uppdrag att gemensamt utreda behovet av att stärka skyddet för svensk järnvägs- och kollektivtrafik.

Den 31 januari 2024 presenterade de två myndigheterna sin rapport, "Uppdrag att utreda behovet av att stärka det svenska järnvägs- och kollektivtrafikskyddet", som innehåller förslag på utformning och process för ett nationellt skyddsprogram.

Nu har regeringen gett Trafikverket och Transportstyrelsen i uppdrag att arbeta vidare med detta genom att utarbeta förslag på strategiska förutsättningar och genomförande av det nationella skyddsprogrammet.

Uppdraget ska redovisas senast den 16 juni 2025.

Källa: Regeringskansliet