Hård vinter och fordonsbrist präglade SJ:s första kvartal

Affärsresenär i 1-klass. Foto: SJ

Det hårda vintervädret ledde till många inställda tågavgångar för SJ. Dessutom ökade underhållsbehovet dramatiskt och försvårades av behovet av avising innan tågen kunde underhållas. SJ:s motgångarna var många och tågbolagets första kvartal visade på ett negativt rörelseresultat.

Fordonsbristen, främst orsakad av den stränga vintern, ledde till fler skador än vanligt när tågen utsattes för stora mängder snö och kyla under en lång period. Då färre passagerare reste på grund av fordonsbristen påverkades rörelseresultatet negativt för första kvartalet, vilket landade på -74 MSEK (48).

Mars visade en förbättring i trafiken och en mer normal gång för resorna, men under hela kvartalet var tågtrafiken betydligt mindre än planerat. För att bättre hantera potentiellt strängare vintrar planerar SJ att öka verkstadskapaciteten, utbilda fler depåmedarbetare och förbättra kommunikationen med kunderna. Investeringar i moderna snabbtåg och regionaltåg ska göra dem bättre rustade för vinterförhållanden.

Efter en kort förberedelsetid på 16 veckor tog SJ över ansvaret för drift och underhåll av pendeltågen i Stockholms län i ett tvåårigt nödavtal. Övergången genomfördes smidigt, tack vare ett gott samarbete med alla inblandade parter.

– Att på kort tid framgångsrikt ta över ansvaret för en så omfattande trafik som pendeltågen i Stockholm visar vilket kunnande och erfarenhet det finns inom SJ. Nu ser vi fram emot att utveckla verksamheten tillsammans med trafikförvaltningen och alla nya medarbetare som vi fått välkomna. Vi känner ett positivt momentum och det finns många goda idéer att förverkliga. Men det kommer att ta tid innan förbättringarna märks bland resenärerna och vi ber om tålamod, säger SJs vd och koncernchef Monica Lingegård.
 

  • Utfall första kvartalet 2024:
  • Nettoomsättningen uppgick till 2 673 MSEK (2 478)
  • Rörelseresultatet uppgick till -74 MSEK (48)
  • Nettoskuldsättningsgraden uppgick till 0,87 ggr (0,73)
  • Avkastning på operativt kapital uppgick till 7,3 procent (10,1)