Två nya spår mellan Hässleholm och Lund förbereds

Pågatågen av typen X61 i Hässleholm. Foto: Wikimedia Commons

Tågtrafiken har påtagligt ökat, särskilt i Skåne, vilket har skapat ett stort behov av att förbättra kapaciteten i järnvägssystemet för både person- och godstrafik. För att möta dessa behov planeras en utbyggnad av järnvägen med två nya spår mellan Hässleholm och Lund.

Regeringen gav i oktober 2023 Trafikverket i uppdrag att planera för utbyggnaden av två nya järnvägsspår mellan Hässleholm och Lund. Under 2024 pågår dialoger mellan Trafikverket och viktiga samhällsaktörer. En projektorganisation håller på att bemannas och förberedelser för upphandling av lokaliseringsutredning är påbörjade. Regeringens riktlinjer för fortsatt planering av projektet innefattar att minimera påverkan på befintlig trafikstart, öka samhällsekonomisk lönsamhet jämfört med tidigare planer och att minimera störningar för befintlig trafik under genomförandet.

Projektet

Målet med utbyggnaden är att dessa nya spår ska möjliggöra hastigheter upp till 250 km/tim, vilket är standard för nya järnvägar i Sverige.

Flera åtgärder ska rymmas inom samma kostnadsram som Hässleholm-Lund, två nya spår:

  1. Ny planskild spårkorsning på Malmö bangård
  2. Fler plattformsspår på Malmö C Övre 
  3. Utbyggnad till dubbelspår mellan Östervärns station och Malmö C
  4. Förbigångsspår vid Slätthult på Södra stambanan
  5. Förbigångsspår vid Rättelöv och spår 21 i Hässleholm på Södra stambanan 
  6. Mötesspår på godsstråket genom Skåne
     

Kostnadsram för alla ovanstående åtgärder är 28 miljarder kronor i 2021 års prisnivå.

Under planläggningsprocessen hålls samråd med berörda enskilda aktörer, kommuner, myndigheter och andra organisationer. Trafikverket kommer att ha dialog med berörda och beaktar genomförbarhet utifrån regionala och lokala ståndpunkter. 

Källa: Trafikverket