Tre alternativ för ny järnvägslinje mellan Århus och Silkeborg vidareutreds

Århus centralstation (danska: Aarhus Hovedbanegård; även Aarhus H) är centralstationen i staden Århus på Jylland, Danmarks näst största stad. Den är en av de viktigaste knutpunkterna i regionen, och är med 8,3 miljoner passagerare/år den största järnvägsstationen utanför huvudstadsområdet. Foto: Wikipedia Common, kredit: Kenny Arne Lang Antonsen

Banedanmark har avslutat en förstudie för en ny enkelspårig järnvägslinje mellan Århus och Silkeborg, och ett medlingsutskott har valt ut tre sträckningar som ska undersökas vidare. Denna vidareutredning inkluderar även en miljökonsekvensbedömning.

Beslutet att bygga den nya enkelspåriga järnvägslinjen togs som en del av infrastrukturplanen för 2035, beslutad år 2021. Tidiga studier av projektet visade att byggkostnaderna var avsevärt högre än förväntat, och långt över de 2,7 miljarder danska kronor som avsatts i infrastrukturavtalet.

Robust kostnadsberäkning

På grund av de höga uppskattade byggkostnaderna beslutade parterna att genomföra en extern kvalitetssäkring. Denna externa granskning bekräftade att Banedanmarks ursprungliga kostnadsestimat var robust, men identifierade också flera möjliga optimeringar och konstaterade att enhetspriserna generellt sett var höga jämfört med tidigare uppskattningar.

Medlingsutskottet har tagit del av den externa kvalitetssäkringen och beslutat att tre sträckningsalternativ ska inkluderas i den fortsatta studien. Resultatet av denna studie kommer att ligga till grund för ett slutligt beslut som Banedanmark planerar att presentera för medlingsutskottet under första halvåret 2027.

De tre sträckor som utskottet valt ut är:

  1. Första sträckan (specifika detaljer ej angivna)
  2. Andra sträckan (specifika detaljer ej angivna)
  3. Tredje sträckan (specifika detaljer ej angivna)

I den vidare utredningen har utskottet också beslutat att studien ska:

  • Inkludera en utredning av potentiella tågstationer längs de valda sträckorna för att senare avgöra om dessa ska byggas samtidigt som den nya järnvägen.
  • Planera för en enkelspårig bana med möjligheten att uppgradera till dubbelspår i framtiden.
  • Presentera grundlösningar för de valda sträckningarna som inkluderar alla identifierade besparingsmöjligheter, med broar, djurpassager etc. som valbara alternativ.
  • Innehålla en bedömning av besparingsmöjligheter och de trafikmässiga effekterna av en lägre hastighet än 160 km/h.

Denna process och de föreslagna besluten kommer att spela en viktig roll för framtidens tågtrafik mellan Århus och Silkeborg, med potential att påverka både regional utveckling och miljö.

Källa: Danska Transportministeriet

 

 

 

 

 

 

C