"Regeringen bör ge Trafikverket i uppdrag att lösa upp Västra stambanans knutar"

Perrong i Herrljunga. Foto: Wikimedia Commons

Regeringen bör genast ge Trafikverket i uppdrag att lösa problemen vid båda ändarna av Västra stambanan, skriver Skaraborgs kommunalförbund. Enligt förbundet skulle ett första steg vara att tydligt instruera Trafikverket att starta undersökningen för ett nytt dubbelspår mellan Göteborg och Alingsås redan i år.

Västra Stambanegruppen framhåller även vikten av att regeringen inkluderar finansieringsplaner för att möjliggöra färdigställandet av detta dubbelspår inom infrastrukturpropositionen, med målet att det ska vara färdigt år 2035. De understryker stambanans betydelse för Sveriges försörjning av gods och kompetens, både civilt och försvarsmässigt, särskilt med tanke på landets Nato-medlemskap. De poängterar också att den nuvarande planen inte innebär någon väsentlig kapacitetsförstärkning för förbindelsen mellan Sveriges två största städer på närmare tre årtionden.

– Det håller naturligtvis inte! konstaterar ordförande Adam Johansson. Västra stambanan har sedan länge haft en kronisk, men nu eskalerande till akut, kapacitetsbrist och är samtidigt den viktigaste järnvägskopplingen för Sveriges godstransporter till landets viktigaste hamn - Göteborgs hamn.

Västra stambanegruppen pekar särskilt ut åtgärder i banans båda ändar; Stockholm och Göteborg samt i Hallsberg, där Nordens största rangerbangård och torrhamn finns.

– Regeringen och infrastrukturminister Andreas Carlson måste nu peka med hela handen och ge Trafikverket redan idag uppdraget att utreda nytt dubbelspår i väst, för att i nästa plan finansiera utbyggnaden. Kapacitetsbristen äventyrar tillväxten i hela landet, menar Adam Johansson.

b
Adam Johansson. Foto: Skaraborgs kommunalförbund