Pelarna i Västlänkens spårtunnel börjar ta form

Pelarna börjar ta form. Foto: Trafikverket

Byggandet av Västlänken och pelarna i stationsberget på både västra och östra sidan av schaktet i Korsvägen fortskrider. Dessa pelare är avsedda att stödja bergets tak över tunnlarna som leder till stationen.

Stationens spännvidd är cirka 50 meter och det är speciellt de delar av berget som breddas som behöver extra stöd. När spårtunneln expanderar in mot stationen, övergår den från två spår till fyra, i vad Trafikverket kallar "trumpeter". För att säkert kunna ta bort bergmassorna har tre mindre pilottunnlar i varje ände av stationsutrymmet skapats.

Under byggnationen av pelarna lämnas berget mellan pilottunnlarna intakt, men det kommer att tas bort innan stationen är färdigställd. Pelarna kommer då att bära bergets tyngd. Arbetet påbörjades sommaren 2023 och omfattar gjutning av 11 pelare på Johannebergssidan och 6 pelare på Lisebergssidan. Totalt blir det 17 pelare för Korsvägens station, med varierande höjd mellan ca 10 och 13 meter.

b
Pelare på den östra sidan av stationen i berget Foto: Trafikverket

En av de största utmaningarna inför gjutningarna var att bestämma storlek och sammansättning av armering och betong för att pelarna skulle klara den enorma belastningen och samtidigt kunna gjutas effektivt. För att testa detta gjordes först en mindre testpelare, en så kallad "mock up".

Gjutningen av pelarna sker i tre steg: först gjuts bottenplattan, sedan mittdelen och sist den konliknande toppen som formas mot berget. Pelarna måste innehålla mer och grövre armering för att klara trycket från berget jämfört med de andra betongkonstruktionerna. Medan det vanligtvis går åt mellan 150 och 200 kg armering per kubikmeter betong, kommer pelarna att innehålla närmare 400 kg armering per kubikmeter.

För att fördela bergets tyngd jämnt kommer alla pelare att länkas ihop med en betongbalk i taket på den östra sidan. På den västra sidan kommer pelarna att vara fristående med en egen konliknande topp mot berget. Pelarna på västsidan beräknas vara klara våren 2025 och de på östsidan under hösten 2024.

För att minimera risken för vibrationer och att stenar sprätter iväg kommer Trafikverket att spränga försiktigt och eventuellt spräcka berget innan gjutningen för att minska risken för skador på pelarna. Efter gjutningen kommer pelarna att skyddas med bland annat plywoodskivor.

Efter gjutning av den sista pelaren måste man vänta en månad för att den ska härda ordentligt innan man tar bort berget, eller "strossarna" som det kallas på fackspråk. När stationen är klar kommer pelarna att finnas både före och efter perrongen.

b
Pelare på den västra sidan av stationen i berget Foto: Trafikverket

Källa: Trafikverket