Klartecken för uppställningsspår Pilekrogen

Pilekrogen har identifierats som en lämplig plats för ändamålet, framför allt på grund av närheten till det centrala järnvägsnätet, inklusive Västlänken. Foto: Trafikverket

Miljökonsekvensbeskrivningen för Uppställningsspår Pilekrogen har blivit godkänd av Länsstyrelsen. Det innebär att Trafikverket nu kan ta nästa steg i processen, vilket är att ställa ut järnvägsplanen för granskning i vår.

Vad är en miljökonsekvensbeskrivning?

När ett väg- eller järnvägsprojekt antas medföra betydande miljöpåverkan ska en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) tas fram. Det finns särskilda lagkrav som reglerar arbetet med MKB och vad den ska innehålla.

Projekt Pilekrogen

Projektet innebär att bygga nya uppställningsspår söder om Rävekärr och i Lärjeholm norr om Göteborg för att möta det ökade behovet av tågkapacitet. Anledningen till att Trafikverket bygger nya uppställningsspår vid Pilekrogen är att den befintliga strukturen för uppställning av tåg i Göteborgsområdet, som är centrerad kring Göteborg Central, kommer att förändras när Västlänken öppnar år 2026. Eftersom fler tåg förväntas trafikera järnvägen, särskilt genom Västlänken, försämras tillgängligheten till befintliga uppställningsspår för dessa tåg. Därför behövs nya uppställningsplatser nära det centrala järnvägsnätet, inklusive Västlänken, och Pilekrogen har identifierats som en lämplig plats för detta ändamål.

Källa: Trafikverket