Ostkustbanans korridor utökas mellan Ljusne och Enånger

Sträckan mellan Ljusne och Enånger på Ostkustbanan ligger i Söderhamns och Hudiksvalls kommuner och är nästan 4 mil lång. Foto: Trafikverket

Trafikverket meddelade nyligen att de planerar att utöka den utpekade korridoren på Ostkustbanan mellan Ljusne och Enånger. Detta initiativ syftar till att säkerställa både byggbarheten och standarden för banan i framtiden.

Enligt Trafikverket är kompletteringen av den valda korridoren mellan Ljusne och Enånger nödvändig för att möjliggöra framtida infrastrukturarbeten och för att bibehålla banans standard på lång sikt. Enligt deras planer kommer ett samrådsunderlag för tillkommande ytor att tas fram för att säkerställa byggbarheten och standarden för banan.

Projektet, som omfattar sträckan mellan Ljusne och Enånger på Ostkustbanan, sträcker sig genom Söderhamns och Hudiksvalls kommuner och sträcker sig över nästan 4 mil. Banan, som ursprungligen byggdes på 1990-talet, är för närvarande en enkelspårig järnväg med mötesstationer längs sträckan.

Enligt Trafikverket har banan generellt sett en god standard, förutom en cirka 3 kilometer lång sträcka mellan Söderhamn station och Källene mötesstation där standarden är lägre.

Förstudier utförda av Trafikverket år 2010 visade på behovet av dubbelspårsutbyggnad på Ostkustbanan mellan Gävle och Sundsvall. I dessa förstudier identifierades en korridor för delsträckan Ljusne-Enånger där det nya spåret föreslogs att byggas i direkt anslutning till det befintliga spåret. Anslutningar till befintliga stationslägen i Söderhamn, triangelspåret i Kilafors, samt till mötesstationerna i Losesjön och Myra föreslogs också.

Emellertid har Trafikverket upptäckt brister i den valda korridoren och planerar nu att komplettera studien från 2010. Syftet är dels att säkerställa att sträckan får tillräckligt hög standard med dagens mått mätt, och dels att säkerställa att järnvägsträckan kan byggas i framtiden utan större störningar för trafiken på den befintliga banan.

För att genomföra kompletteringen av korridoren måste Länsstyrelsen fatta beslut om betydande miljöpåverkan. Innan detta beslut tas, kommer Trafikverket att ta fram ett samrådsunderlag där allmänheten har möjlighet att lämna sina synpunkter.

Källa: Trafikverket