Svensk järnväg kan snabbt förbättras visar ny rapport

Rapporten har skrivits av Fredrik Bergström, Tore Englén och WSP. Foto: SJ

En nyligen presenterad rapport av Omtag Svensk Järnväg visar att dessa åtgärder, om de genomförs, inte bara ger omedelbar effekt utan även är samhällsekonomiskt lönsamma. Resultatet skulle vara ett mer effektivt och funktionellt järnvägssystem – ett verkligt järnvägslyft.

– Järnvägen är hårt sliten efter decennier av otillräckligt underhåll. Samtidigt har tågtrafiken ökat kraftigt de senaste 30 åren. Vi är därför i ett läge där svensk konkurrenskraft och tillväxt kräver både kraftfulla åtgärder som ger snabb effekt såväl som planering för stora, långsiktiga investeringar i ökad kapacitet. Låt oss med gemensamma krafter sätta fart på förändringen, säger SJs vd Monica Lingegård som har tagit initiativ till Omtag Svensk Järnväg.

Ekonomie doktor Fredrik Bergström har författat rapporten "Järnvägslyftet", som tydligt påpekar att flera hög lönsamma åtgärder har försummats i den nationella planen för transportinfrastruktur.

– Rapporten listar ett stort antal specifika åtgärder som skulle ge stor effekt på att stärka den svenska järnvägens kapacitet och tillförlitlighet. Dessa åtgärder kan dessutom genomföras på kort tid, säger Fredrik Bergström.

Investeringsbehovet i den svenska järnvägen är akut med en underhållsskuld på cirka 60 miljarder kronor, och denna skuld ökar stadigt. Rapporten presenterar ett omfattande åtgärdspaket med ca 40 förslag, inklusive effektivare underhåll, regeländringar och förbättringar av befintlig infrastruktur.

Här är några av de övergripande åtgärderna:

  1. Genomför ett omfattande trimningsprogram för att öka effektiviteten, säkerheten och hållbarheten inom den svenska järnvägen.
  2. Fokusera underhåll och reinvesteringar på de mest trafikerade järnvägsstråken.
  3. Åtgärda den låga användningen av servicefönstren genom att optimera Trafikverkets spårtider för basunderhåll.
  4. Effektivisera underhåll genom att använda avancerad utrustning och snabb upphandling.
  5. Öka samverkan med näringslivet för att öka kapacitet och tillförlitlighet inom järnvägen.

Rapporten betonar att dessa åtgärder kan omedelbart förbättra järnvägens kapacitet och tillförlitlighet på kort sikt. Samtidigt framhålls att ytterligare insatser behövs för att säkra den svenska järnvägens långsiktiga hållbarhet och utveckling.

– Trots det stora behovet av kortsiktiga åtgärder får inte fokus tas bort från järnvägens långsiktiga behov. Planering för denna typ av åtgärder måste fortsätta, inte minst för att garantera framtida handlingsfrihet, säger Fredrik Bergström.