Stockholm avbryter den planerade provpålningen

Omkring 350 000 resenärer passerar dagligen mellan Slussen och Gamla Stan. Foto: SL

Stockholms stad och Region Stockholm har nyligen fattat beslut om att tillsätta en gemensam arbetsgrupp för att skapa förutsättningar för att gång- och cykelbron vid Slussen ska kunna byggas utan risk för tunnelbanans trafiksäkerhet. Samtidigt avbryter staden den planerade provpålningen och den juridiska processen avslutas. Det innebär att stoppet i tunnelbanetrafiken uteblir.

Bygget av nya Slussen är ett unikt och tekniskt komplext projekt som består av flera delprojekt på land, i vatten och i berg. Idag passerar 26 000 cyklister Slussen varje dag. Om femton år beräknas antalet cyklister ha mer än fördubblats. Gång- och cykelbron är en viktig del i att skapa en fungerande och långsiktigt hållbar infrastruktur i centrala Stockholm.

Söderströmsbron som förbinder tunnelbanetrafiken mellan Slussen och Gamla Stan utgör central infrastruktur för tunnelbanesystemet och dagligen passerar omkring 350 000 resenärer. Det är därför av stor vikt att trafiksäkerhet och funktionalitet kan säkerställas under bygget.

Den arbetsgrupp som nu tillsätts ska bestå av representanter från trafikförvaltningen vid Region Stockholm respektive exploateringskontoret på Stockholms Stad och leds av en för parterna oberoende person. Senast den 7 oktober ska arbetsgruppen redovisa ett förslag till möjligt brobyggande med minimal påverkan på och med beaktande av de nödvändiga säkerhetskraven för kollektivtrafiken. Förslaget behöver kunna genomföras inom gällande miljödom.

Under tiden gruppen arbetar kommer Stockholm stad inte att påbörja några pålningsarbeten och Region Stockholm och Stockholms stad är därför överens om att avsluta den juridiska processen. Det planerade stoppet i tunnelbanetrafiken uteblir därmed.