Plankorsningsåtgärder på sträckan mellan Nässjö och Vaggeryd

Nu pågår lantmäteriförrättningar längs sträckan. Foto: Trafikverket

Trafikverket planerar för att öka säkerheten vid plankorsningar på sträckan Nässjö - Vaggeryd. Det görs genom att stänga ett stort antal plankorsningar och sätta upp bommar.

Längs med sträckan, Nässjö-Vaggeryd, finns ett hundratal plankorsningar var av många är oskyddade. För att minska risken för plankorsningsolyckor på sträckan kommer Trafikverket främst att stänga plankorsningar och sätta upp bommar. Där plankorsningarna stängs kommer de att i vissa fall bygga ersättningsvägar. Andra åtgärder som kan bli aktuella inom projektet är exempelvis stängsel för att minska spårspring.

Trafikverket har ansökt hos Lantmäteriet om att de ska upphäva servituten på ett antal plankorsningar. Lantmäteriet utreder ansökningarna i så kallade förrättningar och beslutar sedan om att upphäva servituten och var de nya enskilda ersättningsvägarna ska byggas. Efter att besluten har vunnit laga kraft kan de börja riva och bygga. 

bild
Karta för Nässjö-Vaggeryd, plankorsningsåtgärder. Karta: Trafikverket

Källa: Trafikverket