Var fjärde kollektivtrafiksresa har försvunnit jämfört med innan pandemin

Resvanorna 2022 fortsatt påverkade av pandemin. Foto: Mostphotos

I Sverige gjordes 3,7 miljarder resor under 2022. Det är en ökning med 2 procent jämfört med 2021 – men samtidigt en minskning med 12 procent jämfört med 2019, innan coronapandemin. Det visar Trafikanalys officiella statistik om svenskarnas resvanor.

Restriktionerna för coronapandemin togs succesivt togs bort i början av 2022, men trots det så skedde ingen större ökning i antalet resor under året.

Kollektiva färdsätt såg en viss återhämtning - resandet ökade med en tredjedel jämfört med 2021. Men trots det så har var fjärde resa med kollektiva färdsätt försvunnit jämfört med 2019, innan pandemin.

Utöver det syns en minskning i antal resor till fots och med cykel med runt en tiondel för respektive färdsätt jämfört med 2021. Antalet resor med bil var ungefär lika många 2022 som 2021.

bild
Figur 1. Antal miljoner huvudresor per år efter huvudsakligt färdsätt med 95%-konfidensintervall. Bild: Trafikanalys

En stor del av vårt resande är kopplat till arbete och skola. Dessa resor ökade något jämfört med 2021, men har ändå minskat jämfört med innan pandemin med drygt en sjundedel.

Fritidsresor ser en liknande utveckling - de ökade under 2022, men har minskat med ungefär en tolftedel jämfört med innan pandemin.

Resor för service och inköp som ökade under pandemin minskade däremot under 2022 till ungefär samma nivå som innan pandemin. Att resor för service och inköp ökade under pandemin kan bero på att är att vi i större utsträckning gjorde resor främst ämnade för inköp i stället för att de skedde i samband med resor från arbetet. Fler arbetsresor under 2022 kan därför ha gjort att inköpsresorna minskade.

bild
Figur 2. Antal miljoner huvudresor per år efter huvudsakligt ärende med 95%-konfidensintervall .Bild: Trafikanalys

Uppgifterna är hämtade ur Sveriges officiella statistik ”Resvanor i Sverige 2022”.

Källa: Trafikanalys