Regeringen vill satsa på transportinfrastrukturen i norr

BILDTEXT: Infrastrukturminister Andreas Carlson (KD) medverkade på Järnvägsforum Norr i Luleå. FOTO: Anders Carlsson

 

 

Av Anders Carlsson

Regeringen har givit Trafikverket i uppdrag "att beskriva statusen för de planerade åtgärder i transportinfrastrukturen som är mest relevanta för att möta de nya behoven i norra Sverige samt möjligheten att tidigarelägga dem". Regeringsbeslutet utgår från de företagsetableringar som pågår i Norrbottens och Västerbottens län, "vilka antas leda till nya transport- och resmönster och därmed förändrad belastning på transportsystemet".

Beslutet möttes av applåder när infrastrukturminister Andreas Carlson (KD) presenterade det på Järnvägsforum Norr.

– Det är ett regeringsbeslut att snabba på, att påskynda, att se vad man kan göra för att tidigarelägga, att identifiera brister, flaskhalsar, att analysera de åtgärder som redan finns i plan och vad man kan göra samlat för att komma snabbt framåt med tanke på den utveckling som vi ser i nyindustrialiseringen, sa Andreas Carlson.

– Vi behöver se till att infrastruktur och transporter inte står i vägen för nyindustrialisering och grön omställning och det är därför som regeringen är angelägna om att skynda på detta.Det här är en viktig fråga inte bara för de norra delarna av Sverige utan för hela vårt land. Det är den gröna omställningen som är anledningen till att regeringen prioriterar detta", fortsatte Andreas Carlson.

Beslutet innebär också att utreda vilka förutsättningar som finns till medfinansiering, respektive förskottering för att skynda på ett genomförande.

–  I uppdraget ligger också att Trafikverket ska ha samråd och dialog med regioner, kommuner och berörda aktörer, sa Andreas Carlson.

Trafikverket ska redovisa uppdraget till Landsbygds- och infrastrukturdepartementet senast den 15 september 2023.

 

.