Kiruna får ny järnvägsstation

Foto: Trafikverket

Dagens järnvägsstation i Kiruna är tillfällig och det behövs en fungerande för Norrbottens persontrafik. Nu arbetar Trafikverket med en järnvägsplan för en ny järnvägsstation med tillhörande spårdragning. I nuläget tas det fram ett planförslag och miljökonsekvensbeskrivning som ska samrådas i maj 2023.

Det alternativ Trafikverket går vidare med i arbetet med järnvägsplanen är en centrumnära stationsplacering söder om Lombololeden med en järnvägsdragning inom en västlig korridor längs med väg 870. Alternativet främjar utvecklingen av Kiruna med sitt centrumnära läge och ger god tillgänglighet till stationen. En västlig korridor bedömer de ger mindre påverkan på naturvärden än en östlig. Nu fortsätter arbetet med att utreda en exakt placering inom det utpekade området och var järnvägen ska dras. Samråd om detta kommer ske i maj 2023.

Kiruna kommun har även fattat beslut om att placera det nya sjukhuset intill den nya järnvägsstationen som ska byggas söder om Lombololeden.

– Vi har haft återkommande dialog med kommunen sedan förslaget kom tidigare i år och undersökt möjligheten att samnyttja ytor som till exempel parkeringar. Vi ser inga hinder med samlokalisering, det är en möjlighet att planera tillsammans med både kommunen och regionen för en väl fungerande infrastruktur, säger Marie Stenman, projektledare.

Källa: Trafikverket