Passagerarrekord för nyöppnade snabbspårvägen – fler än 300 000 resenärer under Odense Letbanes första vecka

Spårväg är det kanske mest effektiva transportmedlet i stadsmiljö.

Intresset för att testa spår­vägen Odense Letbane under de första dagarnas turer var stort. Från öppningsdagen den 28 maj fram till söndagen den 5 juni hade Oden­ se Letbane ett beräknat passagerarantal på totalt 307 000  individer.  Den 30 maj reste uppskattningsvis 43 000 passagerare med Odense Letbane och 31 maj nästan 42 000 passagerare.

AV PETER  HÖÖK FOTO: ODENSE LETBANE

Det var i juni 2017 som CME­konsortiet, under ledning av Comsa med underleverantörerna Munck och Efacec, fick kontraktet på 1,2 mil­jarder danska kronor för den 14,5 kilometer långa dubbelspårslin­jen som sträcker sig från Tarup i nordväst till Hjallese i söder. Den totala byggkostnaden landade på 3,3 miljarder danska kronor.

Men det var inte utan problem som den nya spårvägen kunde byggas. Mitt under konstruktions­arbetet drabbades världen av pan­demi och så även Odense. Odense Letbane skulle ha öppnats hösten 2020. Nu blev det ett och ett halvt års fördröjning. Och fördröjningar kostar – i det det här fallet närmare 300 miljoner danska kronor. Men säg det infrastrukturprojekt som inte drabbats av fördyringar av en eller annan orsak.

bild
Det är Stadler Pankow som levererat 16 vagnar av typen Variobahn till Odense Letbane.

För de 180 000 invånarna i Odens­e öppnar spårvägen ett nytt kapi­tel i stadens transportsystem. Det fanns en spårväg i Odense men den lades ned 1952. Därefter har Odenseborna fått förlita sig på busstransporter för att ta sig runt i staden. Nu är förväntningarna på Odense Letbane är stora. Många erfarenheter i andra europeis­ka städer är att spårväg blivit ett ekonomiskt incitament där nya verksamheter växer upp utefter spårvägslinjerna. Och ur miljösyn­punkt är spårväg det kanske mest effektiva transportmedlet i stadsmiljö.

Odense, Danmarks tredje största stad, växer och med det antalet bilar. Med spårvägen som ryggrad i en ny transportinfrastruktur kan man nu ta sig runt i staden där många alterna­tiva resvägar möjliggjorts med anslu­tande bussförbindelser och järnvägs­linjer.

En andra etapp av spårvägen är planerad med en sträcka på 7,8 kilo­meter budgeterad till 1,9 miljarder danska kronor. Odense Stadsfullmäk­tige arbetar för utvidgningen men det finns vare sig beslut eller finansiering för tillfället. Etapp två  består av två grenlinjer som ansluter till etapp ett. Den södra grenen går från Vesterbro till Odense Zoo och den nordöstra grenen går från korsningen Ørbækvej och Nyborgvej nedför Ejbygade  genom Vollsmose och vidare till Seden.

Keolis som sköter den dagliga driften med upp till 13 tåg på spåren samti­digt. Tågen avgår regelbundet var 7,5 minut på vardagarna. Under de tidiga morgontimmar­na och på kvällen är det 15 minuter mellan varje tåg. Keolis har ett 15­årigt driftkon­trakt. Trenden är att spårväg är det nya sättet att ta sig fram i Euro­pas städer. Hur Odense Letbane kommer att på­verka utveckling­en av staden får framtiden utvisa.