I dag är det möjligt att driva järnväg med solel

Tekniken har utvecklats under de senaste åren och idag kan man använda solenergi för att driva tåg. Det finns flera fördelar med att använda solenergi för att driva järnväg. Den största fördelen är sannolikt att det inte produceras några utsläpp av koldioxid vid drift av järnvägen.

Solenergi är också en förnybar energikälla, vilket innebär att det inte finns några begränsningar för hur mycket energi som kan produceras. Det finns dock några utmaningar kopplade till tekniken. Den största utmaningen är sannolikt att solceller inte fungerar i mörker eller på vintern, då järnvägen fortfarande behöver driftsenergi. Detta innebär att man idag inte kan driva hela järnvägen med solel. Men forskare arbetar på att utveckla tekniken för att öka andelen av järnväg som kan drivas med solel. På sikt kommer detta att leda till minskade kostnader för drift och underhåll av järnväg, samtidigt som man minskar påverkan på miljön.

Det finns idag ett flertal tåg som drivs med solel och för varje år som går blir det allt vanligare. Det är inte heller ovanligt att använda solenergi för underhåll av tågen. På sikt kommer solenergi att ersätta mer och mer av den energi som idag används för att driva järnväg och på så vis bidra till en mer hållbar framtid. Tekniken har redan utvecklats mycket under de senaste åren och det finns inga tekniska hindren för att solenergi ska kunna användas på ett mer effektivt sätt. Det är bara en tidsfråga innan vi kan driva hela järnvägen med solel, vilket är något som vi alla borde sträva efter. 

Vanligare med solceller på järnvägar

De senaste åren har det blivit allt vanligare att se solceller på tak och i fält runt om i landet. Men ett ställe där man inte riktigt sett dem tidigare är på järnvägar. Dock kan detta snart vara historia, tack vare ett nytt projekt som planeras i Danmark.

Projektet går ut på att installera solceller längs en 21 kilometer lång sträcka av järnvägen mellan Köpenhamn och Malmö. Genom att göra detta kommer man att kunna driva järnvägen helt med förnybar energi, något som aldrig tidigare har gjorts.

Projektet är ett samarbete mellan skandinaviska järnvägsbolag och en dansk energiproducent. Bygget startade under 2019 och projektet beräknas vara färdigt 2023. Då kommer järnvägen mellan Köpenhamn och Malmö att vara den första i världen som drivs helt med förnybar energi från solceller.

Det här är bara början på hur man kan använda förnybar energi för att driva järnvägar. I framtiden kommer det sannolikt att bli allt vanligare att se solceller på tak och längs spåren runt om i landet. På sikt kanske detta även blir en möjlighet för hela Sverige, något som skulle göra järnvägen ännu mer hållbar. 

Grön el på Öresundsbron

Grön el till tågen på Öresundsbron minskar klimatpåverkan med 70%. Alla tåg som rullar över Öresundsbrons järnväg drivs nu på grön el, bland annat från vindkraft. Därmed kompletteras solel från Öresundsbrons solcellsanläggning vid betalstationen av ytterligare en grön energikälla för att driva förbindelsen. Målet är att resorna på Öresundsbron ska bli grönare. Att tågen nu blir helt gröna är ett steg till, där även trafiken inkluderas.

Tågföretagen har tidigare kört på en så kallad elmix utan krav på hållbarhet, men med detta beslut är det nu bara möjligt att köra med grön el på Öresundsbrons järnväg. Solcellsanläggningen vid betalstationen genererar årligen omkring 250 MW, vilket står för cirka fem procent av anläggningens förbrukning. Men på den 16 kilometer långa förbindelsen finns plats för betydligt fler solcellspaneler.

Under 2021 fördubblades solcellsanläggningen vid brofästet på den svenska sidan. På sikt finns möjligheter för ytterligare utbyggnad. Elen till tågen över Öresundsbron matas växelvis från Danmark och Sverige varannan vecka. Det är genom ett tilläggskrav om vindkraft för den danska delen som nu garanterar att all el kommer vara grön el för varje tågpassage över bron.

Hur fungerar solceller?

Solenergi kommer enligt tre av fyra svenskar att vara den främsta energikällan i framtiden och det finns mycket som talar för att det kommer att bli så. Den totalt installerade effekten från solcellsanläggningar i Sverige har ökat med 56% det senaste året och det blir mer och mer attraktivt att ha solpaneler på taket som producerar grön el. Utöver att det är en investering för miljön och för plånboken så höjer solceller även värdet på bostaden.

Vad är solceller?

Solceller är det som finns inuti solpaneler och som konverterar solenergi till el. När solljus träffar en solcell så skapas en spänning mellan solcellens framsida, som blir negativt laddad, och solcellens baksida, som blir positivt laddad. Den här elektriska spänningen skapar energi i form av likström. Likströmmen konverteras sedan till växelström i en växelriktare och det är växelström som kan användas i ditt hus eller skickas ut på elnätet. Du kan läsa mer om solpaneler och deras effektivitet här.

Fördelar och nackdelar med solceller

Solenergi är ett av de mest miljövänliga energialternativ man kan välja. Solen är en oändlig resurs och så länge solen lyser har vi en garanterad energikälla som ger 100 % förnybar el. En solcells ägare gör en insats för miljön och klimatet genom att bidra till att minska användningen av fossila bränslen och därmed utsläppen av växthusgaser. Även om det krävs en del energi vid tillverkningen av solpaneler så tar det bara ca 2,5 år för solcellerna att producera lika mycket energi som krävdes för att tillverka dem. Det kallas solcellers energiåterbetalningstid.

Kostnad

När man tittar på vad det kostar att installera solceller kan den initiala engångskostnaden upplevas som en nackdel med solenergi. Investeringen är dock liten i förhållande till den förväntade besparingen över solcellssystemets livslängd. Återbetalningstiden för solceller är i regel mellan 8–12 år beroende på förutsättningarna för just det tak som den ska sitta på.

Genom att producera sin egen el kan man också i stort sett täcka hela hushållens elkonsumtion med hjälp av sina egna solceller. Detta leder till att man blir mindre beroende av andra elproducenter och deras priser. Den dagen man önskar sälja huset så har värdet även ökat på fastigheten tack vare solcellerna. Dels för att driftkostnaderna är lägre och dels för att allt fler efterfrågar miljöanpassade hus på bostadsmarknaden.

Olika typer av solpaneler

Det finns tre grundtyper av solceller på marknaden idag:

  • Polykristallina solceller
  • Monokristallina solceller
  • Solceller i form av tunnfilm

Polykristallina solceller ger ström även om det är mulet ute och de har högre verkningsgrad än monokristallina solceller, som är billigare. Dessa är avsedda för privatpersoner. Solpaneler med monokristallina solceller används främst inom jordbruk och industri där det kan vara mer ekonomiskt om det finns stora takytor att täcka med paneler.

Solceller av tunnfilm kan böjas så att de kan monteras på ytor som är rundade. Det ger dem nya användningsområden, vilket har gjort dem väldigt populära trots kortare livslängd och något lägre verkningsgrad. Tunnfilmssolceller kan bland annat fästas på takpannor eller takplåtar. 

Förutom att det alltså finns olika typer av solceller kan solpaneler med solceller av samma typ ha olika egenskaper, beroende på vilket företag som gjort dem. IKEA och E.ON är två aktörer som börjar bli stora på den svenska marknaden. NIBE är en bra leverantör som gör solpaneler utvecklade för nordiska förhållanden.

Förutom att det finns olika typer av solpaneler kan de leverera allt från 12 till 230v. 230v är mest praktiskt eftersom det är standard för hushållsel i Sverige. 12v förekommer mest i mindre fritidshus och husvagnar.