Trafikverkets plan för transportinfrastrukturen hämmar Halmstads utveckling

Nationella planen saknar ny bangård vid Halmstads central. Arkivbild

Trafikverkets långsiktiga plan för transportinfrastrukturen hämmar Halmstads utveckling och motverkar utveckling av Västkustbanan. Det är budskapet i kommunens remissvar, där man pekar på att flera viktiga lokala investeringar saknas.

Halmstads kommun konstaterar i sitt yttrande att den nationella planen saknar viktiga infrastruktursatsningar i form av ny bangård i Halmstads central, triangelspår från hamnen till Västkustbanan samt vid väg 26. Detta trots att kommunen tydligt angivit att satsningarna är avgörande för kommunens utveckling av Stationsstaden samt är viktiga för att nå de nationella målen om klimatanpassade transporter.

– Att Trafikverket inte satsar på en ny uppställningsbangård i Halmstad innebär att kommunens planer i och runt stationsområdet riskerar att försenas. En ny bangård är helt avgörande för att kunna bygga nya parkeringshus, kontorslokaler och bostäder inom projekt Stationsstaden, säger Jenny Axelsson (C), samhällsbyggnadsutskottets ordförande.

– Ett nytt triangelspår är en långsiktigt viktig resurs för att kommunen ska kunna nå sina mål om fler hållbara transporter samt de nationella målen om ökad godshandel via sjöfart och järnväg. I planförslaget saknas denna satsning och därför riskerar det lokala näringslivets ambitioner om att sänka koldioxidutsläppen att gå förlorat.

I den nationella planen ingår att höja hastigheten på Västkustbanan till 250 km/tim, vilket kommunen delvis tycker är positivt. Dock konstaterar kommunen att den nationella planen med fördel istället bör ha satsat på en ny bangård och ett triangelspår för att undvika flaskhalsar på Västkustbanan.