Projekt Varbergstunneln viktig pusselbit för Västkustbanan

Det blir en 3 km lång tunnel under Varberg. Foto: Kasper Dudzik

Äntligen är den i full gång, järnvägssatsningen som löser en av de sista flaskhalsarna på Västkustbanan. Det är Trafikverket som nu bygger dubbelspår och tunnel genom Varberg, ett projekt i mångmiljardklassen. Enligt plan ska tågen kunna börja rulla på den nya banan 2024 och 2025 ska hela Varbergsprojektet stå klart. Varberg är en kommun som växer kanske allra mest i Sverige i relation till sin folkmängd. Tågprojektet blir ett jättelyft, ger kortare restider, skapar en vackrare stad och möjliggör för en utökad pendling.

Text: John Hardwick

Att slutligen ge Västkustbanan dubbelspår hela vägen från Göteborg till Lund/Malmö via Helsingborg är en nyckelsatsning för passagerar- och godstågstrafiken i den här delen av Sverige och dessutom en viktig länk till Köpenhamn och övriga Europa. Det är en strategisk och hårt trafikerad järnvägslinje det handlar om. Utbyggnaden till dubbelspår har skett successivt sedan 80-talet, och nu återstår de enkelspåriga sträckorna Varberg–Hamra, 9 km, som just nu alltså byggs för fullt samt Ängelholm–Maria station, norr om Helsingborg, en 24 km lång sträcka för farter upp till 250 km/tim, där arbetet nu har startat i slutet av 2020. Den sista biten är sträckan Maria station - Helsingborg C som består av en ca 4,5 km lång enkelspårig järnväg genom tunnel, tät bebyggelse och strandnära område.

 

bild
Den 9 km långa dubbelspårsutbyggnaden i Varberg löser en av de sista trafikknutarna på Västkustbanan. Foto: Kasper Dudzik

 

Kraftig effekt för tågtrafiken

Här väntar man dock fortfarande på finansiering och klartecken. Det är naturligtvis angeläget att denna sista länk av disfunktionell järnväg nu kan få ordnad finansiering och byggstart. Banan löper över Strandvägen i Helsingborg på en otidsenlig och klumpig stålbro som förfular det vackra strandområdet vid Öresund. Eftersom Helsingborg tidigare fick en modern tågstation för genomgående tåg vid Knutpunkten med tunnel ut mot söder, skulle ett nytt dubbelspår med ny tunnel genom norra staden få en särskilt kraftig effekt för tågtrafiken norrut och inte minst gynna den ökande pendlingen.

 

bild
Ingången till Varbergstunneln och staden till vänster mot havet. Foto: Kasper Dudzik

 

3 km lång tunnel

Sträckan mellan Varberg och Hamra sträcker sig alltså över cirka nio kilometer och innebär byggnation för spår, broar och andra byggnadsverk för både person- och godståg i en komplex trafikerad spårmiljö. Under centrala Varberg kommer järnvägen att gå i en cirka 3 kilometer lång tunnel. När man bygger spåren i en tunnel minskar bullerstörningarna från järnvägen och miljön i staden förbättras. Dubbelspåret möjliggör snabbare pendling och godstransporter. Bommarna längs med hela sträckan försvinner, istället byggs passager över och under spåren för att öka säkerheten. Resan mellan Göteborg och Malmö eller Köpenhamn går snabbare när fler tåg får plats. Säkerheten ökar och miljön förbättras. Varberg kan nu få växa ut mot havet när spåren försvinner under mark.

Med ett utbyggt dubbelspår blir kapaciteten på banan större, och därmed kan turtätheten öka för både person- och godståg. I och med utbyggnaden ökar också den tekniska standarden på hela Västkustbanan. Detta innebär att hastigheten kan höjas, vilket förkortar restiden och även ger en större tillförlitlighet.

Alla plankorsningar byggs bort

Transporter av människor och gods påverkar i hög grad miljön. En av de största vinsterna med en ökad järnvägskapacitet är att mer trafik kan flyttas över från väg till järnväg. Det ger positiva effekter på miljön eftersom koldioxidutsläppen minskar. Ytterligare en effekt av att Västkustbanan byggs ut är att trafiksäkerheten blir högre. När dubbelspåret är färdigt har alla plankorsningar mellan väg och järnväg byggts bort och ersatts av antingen broar eller vägportar. Då tunneln byggs försvinner barriäreffekten i form av järnvägsspår i centrala Varberg. Det skapar möjlighet till bättre kontakt mellan staden och vattnet.

 

bild
Spårarbete utanför Varberg vid bygget av det nya dubbelspåret. Foto: Kasper Dudzik

Mark frigörs för bostäder

Samtidigt frigörs centralt belägen mark för nybyggnation där bangården ligger idag. Tankarna på att bygga ut Västkustbanan mellan Varberg och Hamra, pågick under många år och 2013 gav regeringen tillstånd för deletappen genom Varberg. När den nationella planen togs var en utbyggnad till dubbelspår på banan med och projekt Varbergstunneln kunde fortsätta med sin planering. Implenia Sverige, som ingår i schweiziska Implenia Group är totalentreprenör och ansvarar för att konstruera och bygga dubbelspår och tunnel. Varbergs kommun, Region Halland och Jernhusen är medfinansiärer till projektet.När den nya banan står klar rivs den gamla anläggningen i Varberg och arbetsområdena återställs.

Nav för kollektivtrafiken

När Varbergstunneln är färdig kommer alltså nuvarande järnvägsspår och godsbangård att tas bort från centrala Varberg. Det betyder att en stor barriär mellan stad och hav försvinner. Varbergs nya stationsområde blir ett nav för kollektivtrafiken som binder samman staden, kommunen och regionen. Det kommer att bli lättare att pendla både till och från Varberg, samtidigt som stadens centrum ligger inom gång- och cykelavstånd från stationen. Varbergs kommun har beslutat att flytta Industrihamnen till Farehamnen, där det ska byggas en ny, modern och effektiv hamn. När Industrihamnen, godsbangården och järnvägen flyttas, frigörs stora ytor mark för stadsutveckling.

Alldeles vid havet, ska den nya stadsdelen Västerport byggas. Stadskärnan och den nya stadsdelen ska ligga sida vid sida och kommer att länkas samman genom att en del av stadens gator förlängs ner mot havet. Västerport ska enligt kommunen spegla Varbergs befintliga stadskärna och skapa förutsättningar för ett rikt folkliv.

 

bild
Skissen visar dragningen av det nya dubbelspåret och stationens placering. Bild: Trafikverket

 

Höga arkitektoniska krav

Varbergs nya stationsområde med nedsänkta plattformar kommer att ligga ungefär 150 meter norr om det nuvarande stationshuset. Den nya stationen är tänkt att bli en välkomnande och tillgänglig plats för pendlare, turister, konferensdeltagare, tågluffare och alla andra. Meningen är att det ska vara lätt att hitta och smidigt att byta färdsätt.

I anslutning till stationsområdet kommer det att finnas busstation, p-platser för både bil och cykel och olika sorters service och handel. Stationen ägs av det statliga bolaget Jernhusen, och det är Jernhusen, Trafikverket, Region Halland och Varbergs kommun som tillsammans arbetar med gestaltningen av det nya området. Både helheten och detaljerna är viktiga i detta arbete. Vad gäller utformningen av den nya stationen har det ställts höga arkitektoniska och miljömässiga krav på byggnaden, som också ska passa in i stadsbilden.

 

bild
Här förbereds för de nya spåren och bygget av en planskild korsning. Tunnelmynningen skymtar längst bort till vänster i bild. Foto: Kasper Dudzik

 

Viskadalsbanan och Västkustbanan samordnas

Stationens södra huvudentré kommer på ett attraktivt sätt att binda ihop stationsområdet med staden. En välkomnande öppen plats kommer att vetta söderut, mot Varbergs stadskärna. Det ska bli en tillgänglig och naturlig mötesplats – en levande del av staden är det tänkt. Varbergs nya station byggs med nedsänkta plattformar ungefär 150 meter norr om nuvarande station. I princip hela Varbergs centrum ligger inom gångavstånd. 

 

bild
Karta: Trafikverket

 

​​​​​​​bild