Lund ladddar för nya stambanan

Kävlinge kommun arbetar för att värna de lokala värdena vid lokalisering av nya stambanan. Foto: Kävlinge kommun

Trafikverket planerar för en ny dubbelspårig stambana mellan Stockholm och Malmö. Först ut i södra Sverige blir sträckan mellan Lund och Hässleholm.

– Vi anser att nya stambanor för höghastighetståg har en viktig roll i att stimulera regionens utveckling. Det innebär ökade möjligheter för invånare och företag i Kävlinge och Skåne att göra snabba regionala och nationella resor, säger Pia Almström, kommunstyrelsens ordförande.

– Under lokaliseringsutredningen arbetar Kävlinge kommun för att värna de lokala värdena så att man tar hänsyn till dessa i ett tidigt skede, förklarar Pia Almström.

Kävlinge kommun har gjort följande ställningstaganden, som ligger till grund för vårt fortsatta arbete:

  • Planera för ett centralt stationsläge i Lund. Kävlinges invånare ska ha god tillgänglighet till den nya stationen för höghastighetståg och det ska vara enkelt att byta mellan olika tågslag.
  • Värna Kävlingeån och dess dalgång med höga natur-, kultur- och rekreationsvärden.
  • Värna jordbruksmarken. Landsbygden i Kävlinge kommun domineras av ett storskaligt odlingslandskap med högklassig åkermark och långa siktlinjer. För att barriäreffekterna och påverkan på landskapet och jordbruket ska bli så små som möjligt behöver dessa studeras tidigt i processen.
  • Motverka barriäreffekter för Lilla Harrie.
  • Särskilt känsliga områden ska undvikas.