Sviktande innovationsförmåga i transportsektorn

Få patentansökningar inom godstransporter. Foto: Trafikanalys

Transportbranschen står för över fem procent av näringslivets omsättning, men en allt mindre andel av dess utgifter för forskning och utveckling, en halv promille. Det är ett tecken bland flera på en sviktande innovationsförmåga i transportsektorn.

I internationella sammanhang intar Sverige en ledande position när det gäller innovation. Det gäller inte minst inom digital kommunikation, men även inom fordonsindustrin. Mer oklart är om framgångarna låter sig generaliseras till andra områden, exempelvis godstransportområdet.

Inom ramen för en delutvärdering av nationella godstransportstrategin har Trafikanalys sammanställt uppgifter och underlag om innovation, utbildning och forskning. Materialet omfattar befintlig statistik och nya undersökningar av forskningspubliceringar och patentansökningar.

I officiell statistik om företagens innovationsverksamhet utmärker sig transportbranschen med en relativt låg andel företag med innovationsverksamhet, 42 procent i jämförelse med 57 procent för tjänstesektorn generellt. På flera områden har branschen också en relativt svag it-mognad: it-kompetens, informationssäkerhet och artificiell intelligens.

En genomgång av publicerade forskningsartiklar visar att svensk forskning om godstransporter står sig väl i ett internationellt perspektiv. En allt hårdare konkurrens, framför allt från Kina, har resulterat i en relativt svagare position på senare år. Sverige har vidare en starkare position i miljö- än it-relaterad transportforskning.

För att belysa utvecklingen av teknisk innovation har Trafikanalys analyserat underlag om patentansökningar inom godstransporter från Patent- och registreringsverket. De visar på nolltillväxt för Sverige under 2010–2019, men en stadig tillväxt för andra länder.

– I ett internationellt perspektiv har svenska patentansökningar inom godstransporter ett högre inslag av klimatsmart teknik, men lägre av digital teknik. Sverige utmärker sig också genom en betydligt högre andel ansökningar inom vägtransporter gentemot övriga trafikslag, säger Tom Andersson, utredare vid Trafikanalys.

Utvecklingen motiverar fortsatt uppföljning av hur satsningar på innovation, digitalisering och FoU i transportsektorn påverkar genomförandet och måluppfyllelsen i godstransportstrategin, dvs. konkurrenskraftiga, hållbara och effektiva godstransporter. I det ligger även frågor om den långsiktiga kompetens- och kunskapsförsörjningen på området.