Skaraborg Logistic Center bygger överlämningsbangård

Skaraborg Logistic Center i Falköping. Foto: SLC

Idag kom beslutet från Naturvårdsverket som möjliggör byggnationen av en ny överlämningsbangård på Skaraborg Logistic Center, SLC, i Falköping. I och med Naturvårdsverkets godkännande är också ett bidrag på 50 procent av kostnaden säkrad.

SLC erbjuder transporter på väg och järnväg som gör att företagen i Skaraborgsregionen kan distribuera och ta emot gods från övriga världen på ett effektivt och hållbart sätt. I framtiden kommer SLC:s och dess terminalers kapacitet att öka i och med byggnationen av en ny signalreglerad överlämningsbangård. Den nya bangården kommer att skapa nödvändiga förutsättningar för en framtida expansion vad gäller omlastning mellan tåg och lastbil. Byggnationen innebär konkret att SLC och dess terminaler kommer att kunna hantera fler och längre tåg än idag. Bangården byggs för att kunna hantera 750 meter långa tåg. Den nya överlämningsbangården beräknas vara i drift 2022.

Kostnaden för investeringen beräknas till 77 miljoner. Inom ramarna för Klimatklivet har Naturvårdsverket beslutat om ett bidrag på 50 procent av den summan. Klimatklivet är ett investeringsstöd som delas ut för åtgärder som minskar utsläppen av koldioxid och andra gaser som påverkar klimatet. De investerade medlen ska ge största möjliga utsläppsminskning per investerad krona.

Adam Johansson, kommunstyrelsens ordförande i Falköping, kommenterar dagens besked från Naturvårdsverket.

– Falköpings kommun har tillsammans med privata aktörer etablerat ett starkt växande och hållbart regionalt logistikcenter. Genom Naturvårdsverkets beslut får vi möjlighet att ytterligare stärka SLC:s position som göteborgsregionens mest hållbara logistikcenter – i samverkan med både befintliga och tillkommande aktörer.

Den nya överlämningsbangården förväntas säkra arbetstillfällen genom ökad konkurrenskraft men också bidra till en bättre tillgång till effektiva och klimatanpassade transporter i regionen. Klimatnyttan kopplat till investeringen beräknas bli en reducering av 14 miljoner kilo koldioxid per år.

– Genom beslutet får vi nu möjlighet att kvalitets- och framtidssäkra vårt spårsystem. Det ger förutsättningar att tillgodose det regionala näringslivets ökande efterfrågan på hållbara transportlösningar, säger Leif Bigsten, kommunstrateg i Falköping.

Utöver byggnationen av den nya överlämningsbangården tillkommer en statlig investering för att möjliggöra bangårdens anslutning mot det av staten ägda förbigångsspåret. Anslutningen möjliggör, förutom att kunna hantera fler och längre tåg, även godstågs direkta ankomst och avgång riktning Skövde och norröver.

Trafikverkets kostnad för denna del beräknas till 45 miljoner. Genomförandet och finansieringen kommer att regleras i ett kommande avtal mellan Falköpings kommun och Trafikverket.