Trafikverket bemöter påståenden från Roland Pusch

Foto: Trafikverket

Med anledning av de uppgifter som förekommer i media och har sitt ursprung i Sydsvenskans artikel vill Trafikverket här ge sin syn på stabiliteten i Hallandsåstunneln. Som experter har Trafikverket anlitat Jan Hartlén, teknikchef på projekt Hallandsås och professor emiritus Håkan Stille på Kungliga Tekniska Högskolan.

Så här skriver Trafikverket i ett pressmeddelande: Inledningsvis kan vi konstatera att Roland Pusch inte har satt sig in i projektet och baserar sina uttalanden på felaktiga grunder, vilket Trafikverket vid flera tidigare tillfällen påtalat. Vi ifrågasätter hans ointresse för verkliga fakta. Pusch skrämmer upp människor baserat på en felaktig analys. Vi har under årens lopp värderat hans olika påståenden, vilka ändrat sig från år till år då han överbevisats.Håkan Stille, professor emeritus i jord- och bergmekanik på Kungliga tekniska högskolan och en av världens ledande experter på hållfasthet i tunnlar, har fungerat som oberoende granskare av tunnelprojektet. Han har till Sydsvenskan framfört att de risker som Pusch framför är försumbara och att tunneln därmed är stabil och säker.Stille och Hartlén menar att Pusch gjort felaktiga antaganden om tunnelkonstruktionen. Dessutom pekar både tidigare erfarenheter och tunnelkonsortiet beräkningar på att tunneln håller.Det finns tester som visar att tunneln genom Hallandsås håller för tungt lastade godståg, i hög fart. Passagerartåg av typen X2000 har kört i full fart genom tunneln, likaså godståg. Utöver detta har godståg som lastats med 1400 ton makadam körts genom tunneln utan att rälsen rört på sig. Dock har de tunga tågen inte körts i mer än 20 km/h av arbetsmiljöskäl under byggskedet. Det har gjorts bromstester även med godståg. Dock inte nödbromsningar eftersom det kan skada tåg och räls och därför aldrig görs i samband med tester. Det har byggts många tunnlar med samma typ av konstruktion sedan 60-talet och framåt. Flera av dessa tunnlar har byggts i sämre berg än Hallandsås, exempelvis genom kalksten, grus och lera. Pusch kan inte peka ut någon annan tunnel där den typ av problem han beskriver har uppkommit. Det är därför osannolikt att det skulle hända just i Hallandsåstunneln.

Tunnelsegmenten är också fastgjutna med betong mot berget, vilket förhindrar att betongelementen rör på sig. Fyllningen mellan tunneln och berget hindrar också vatten att läcka in. Denna fyllning har testats genom ett stort antal provborrningar på minst var femte meter. Tunneln har också konstaterats vara av högsta kvalitet vid besiktning av ett oberoende danskt företag, som har stor erfarenhet. Tunneln följer internationella krav på dimensionering och byggteknik. Den är designad av franska Vinci, som är en av världens ledande entreprenörer med stor erfarenhet av att bygga liknande tunnlar. Trafikverket har naturligtvis också räknat på hur stora påfrestningar det blir när man kör tåg genom tunneln. Konstruktionen utöver detta har också granskats av världens ledande konsulter inom bergbyggande, exempelvis Sweco. Trafikverket kommer även framöver att kontrollera tunneln och spåren, något som är en del i det ordinarie underhållsprogrammet.

Originalartikeln i Sydsvenskan:www.sydsvenskan.se/sverige/professor-tunneln-ar-en-dodsfalla/