Snart upphandlingsfas i projekt Västlänken

Västlänken kommer att bli cirka åtta kilometer lång, varav sex kilometer kommer att löpa i tunnel under centrala Göteborg. Karta: Trafikverket
Trafikverkets projektchef för Västlänken, Bo Larsson. Foto: Live Business Media Group
Hit men inte längre! Här har vi problemet med Göteborgs centralstation. Det är en säckstation, där tågen måste vända för att ta sig vidare i nya riktningar. Foto: Christer Wiik

Projektet med att bygga den kommande järnvägstunneln under centrala Göteborg, Västlänken, rullar, enligt Trafikverket, på som planerat. Anbudsförfrågningar för entreprenaderna har börjat gå ut och de första kontrakten skrivs i början av nästa år. Länsstyrelsen har godkänt järnvägsplanen som nu ligger hos Trafikverket för fastställande.- Vi håller tidsplanen, planen är att arbetet ska komma igång 2018, säger Trafikverkets projektchef Bo Larsson.

Bakgrunden till projekt Västlänken är att Göteborgs Central, likt många storstäder i Europa där staden i sig är en nationell målpunkt för tågtrafiken, byggdes som en så kallad säckstation. Detta innebär att tågen måste vända om vid stationen, då det bara finns en riktning för såväl in- som utfart.

Flera svenska större städer har varit just säckstationer, Stockholm Central var det länge och är det delvis fortfarande för vissa typer av tåg, likaså Malmö Central. Dessa både städer har däremot successivt byggt bort ”återvändsgränden” genom nya spår och tunnlar. I Stockholm finns en centralstation för genomgående tågtrafik, men den behöver nu akut avlastas för den genomgående pendeltågstrafiken, vilket nu också görs genom byggandet av en egen pendeltågstunnel genom centrala staden, Citybanan.

Flaskhals byggs bortVästlänken är den framtida lösningen för regionaltågspendlarna i Västsverige. Med en åtta kilometer lång pendeltågförbindelse genom centrala Göteborg, varav sex kilometer går i tunnel under centrala Göteborg, byggs dagens flaskhals vid Centralstationen bort, vilket ger fler såväl tågturer som kortare restider, men bidrar även till att orterna i och kring Storgöteborg kan nås utan byten.Västlänken gör att fjärr- och godstågen får behålla de gamla spåren för sig själva och att regionaltågen går i tunnel, vilket kommer att ge ökad kapacitet i hela tågsystemet med såväl mindre förseningar som trafikstörningar i hela Västsverige till följd. I projektet ingår även tre nya stationer i centrala Göteborg: Göteborg Central, Haga och Korsvägen. Västlänken är den enskilt största satsningen i den regionala trafiksatsningen, Västsvenska paketet och den totala investeringen beräknas till ca 20 miljarder kronor. År 2026 ska Västlänken enligt plan vara klar för trafik.

Ny upphandlingsmetodTrafikverket kommer att i de två upphandlingar som nu är aktuella för projekt Västlänken – Olskroken och Centralen – att tillämpa en ny metod som kallas Early Contractor Involvment. - Detta innebär att den entreprenör som får kontraktet kommer att vara på plats och involverad mycket tidigare, i de här båda fallen mellan 20 och 24 månader, säger Lillian Brunbäck, upphandlingsansvarig på Trafikverket för Västlänken.

Utvecklingen har gått i den här riktningen under flera år. Trafikverket har regeringens uppdrag att i större utsträckning än tidigare lägga ut sina entreprenader som totalentreprenad och att verket i större utsträckning intar en mer renodlad beställarroll.- Vi måste vi veta vad vi vill ha och ställa tydliga krav på entreprenören. Vi måste se till att vi får det vi har beställt. Men däremellan ska vi låta entreprenören ta ansvar för att hitta de mest innovativa och produktionseffektiva lösningarna utan att Trafikverket är inne och petar i detaljerna, säger Lillian Brunbäck.- Trafikverket måste låta entreprenören göra det som de är bäst på, det tjänar vi båda på i slutändan.

Early Contractor Involvement kommer från England där den med goda resultat tillämpats både inom motsvarande vägverket och banverket under många år.- Olskroken och Centralen är pilotprojektför den här metoden inom Trafikverket och mig veterligt har den bara använts en gång tidigare på anläggningssidan i Sverige (ESS European Spallation Source utanför Lund).Trafikverket är en av de stora beställarna av entreprenader i Sverige. Men entreprenaderna inom Västsvenska paketet och Västlänken utmärker sig på grund av sin storlek – flera av dem är i miljardklassen. Storleken och komplexiteten gör att totalentreprenad och Early Contractor Involvment lämpar sig väl vid dessa upphandlingar.- Vi hoppas också kunna intressera utländska leverantörer, säger Lillian Brunbäck.

NCC är ute tidigtEtt av de bolag som fått ett tidigt kontrakt i projekt Västlänken är NCC. På uppdrag av Trafikverket ska NCC förbereda mark och ledningar innan tunnelbygget sätter igång om ett par år.– Innan man börjar bygga tunneln där tågen ska gå måste marken förberedas så att gräv- och schaktjobbet för tunneln fungerar så smidigt som möjligt. Vårt uppdrag blir därför att flytta befintliga ledningar i marken som ligger i det tänkta arbetsområdet för Västlänken, säger Per Kinell, avdelningschef på NCC Anläggning. NCC:s arbete omfattar halva sträckan av Västlänken, från Tingstadstunneln i öst fram till Stenpiren i väst. En sträcka på knappt tre kilometer.  – Samtidigt som vi utför vårt arbete under jord måste all logistik ovan jord fungera som normalt. Det gäller biltrafik, spårväg, säkra leveranser av el, fjärrvärme, internet och mycket mer. Det är ett stort pussel att lägga där många aktörer är inblandade, säger Per Kinell.NCC har stor erfarenhet av liknande arbete, till exempel från Götatunneln som ligger strax bredvid Västlänkens kommande sträckning.

– Västlänken är enormt viktig för Göteborg och hela Västsverige och kommer att bidra till att utveckla regionen på många sätt. Att öka kapaciteten för tågtrafiken så folk både kan bo och jobba var de vill och använda ett mer miljöanpassat transportsätt är mycket positivt. Det är en riktning vi på NCC stödjer och vill vara en del av eftersom hållbarhet är centralt för oss, säger Per Kinell. NCC:s arbete påbörjas hösten 2015 och är klart under januari 2017. Totalt sysselsätts ett tjugotal personer.Källor: Trafikverket, Göteborgs stad, NCC

FaktaEntreprenader i projekt VästlänkenVästlänken är uppdelad i totalt sex entreprenader, varav två kommer att upphandlas före de övriga fyra, Olskroken respektive Centralen.

Entreprenad Olskroken:Olskroken är en central ”järnvägsknut” i Göteborg. Här möts fem banor, de flesta i dag i samma plan. Ombyggnaden omfattar cirka 7 kilometer nya ombyggda spår och sammanlagt 17 broar. Arbetet startar 2018 och beräknas vara klart 2023/2024.

Entreprenad Centralen:Centralen innebär att bygga Västlänkens Station Centralen med två plattformar och fyra spår och en tunnel. Entreprenaden sträcker sig från bron väster om E6, genom Gullberget, under Skansen Lejonet, och fram till norr om Göteborgs central, där nya Station Centralen kommer att byggas. Vissa delar av Centralen ska vara klar tidigare än övriga Västlänken. Arbetet påbörjas 2018 och beräknas vara klart 2023/2024.

Västlänkens samtliga sex entreprenader:1. Entreprenad Olskroken

2. Entreprenad Centralen

3. Entreprenad Kvarnberget

4. Entreprenad Haga

5. Entreprenad Korsvägen

6. Entreprenad BEST (gemensam teknik)

Källa: Trafikverket