Rivningsarbete vid järnvägen i Strängnäs

Under vecka 45 rivs bron över järnvägen i Strängnäs. Foto: Trafikverket

Utbyggnaden till dubbelspår mellan Strängnäs och Härad fortsätter. Just nu pågår arbetet för fullt med att riva bron i Strängnäs där Södertäljevägen korsar järnvägen. I samband med dessa arbeten råder stopp i tågtrafiken mellan Läggesta och Eskilstuna. Projektet ingår i ”kraftsamling Mälardalen” som gjorts för att öka kapaciteten på Svealandsbanan.

När rivningsarbetet är klart börjar NCC med schakt och grundläggning för den nya bron, som börjar byggas efter årsskiftet. Den nya bron kommer att kunna öppnas för trafik om ungefär 18 månader, meddelar Trafikverket.

Projektet Strängnäs – Härad består av tre delprojekt:Dubbelspårsutbyggnad mellan Ulvhäll och HäradSträckan som är 8,5 km lång byggs ut till dubbelspår. På sträckan bygger Trafikverket nio broar och en tre kilometer lång bergtunnel parallellt med det befintliga spåret. För att inte göra intrång på kyrkogården i Strängnäs eller ytterligare intrång i Långberget byter dubbelspårsutbyggnaden sida två gånger vilket innebär att vi tvingas till tågstopp för att klara av byggnationen

Nytt resecentrum i SträngnäsUtbyggnaden av det nya spåret på norra sidan innebär att den befintliga stationen rivs. Trafikverket ersätter kommunen med ett nytt resecentrum som placeras över spåret med rulltrappor och hissar ner till mittplattformen. Strängnäs kommun delfinansierar resecentrum vilket har gjort det möjligt att bygga ett underjordiskt garage med direkt access till väntutrymmen. Strängnäs nya resecentrumområde ska utformas för att så långt som möjligt bli ett positivt inslag i stadsmiljön och möjliggöra byten mellan trafikslag på ett smidigt sätt. Strängnäs får en provisorisk stationsbyggnad under tiden den nya byggs. 

Fastighetsnära bullerskyddsåtgärderI första hand bygger projektet spårnära bullerskyddsskärmar men på några sträckor är det inte tillräckligt för att klara de riktvärden som riksdagen fastställt. Fastigheter som är berörda av buller från järnvägstrafiken enligt bullerutredningen i den lagakraftvunna järnvägsplanen inventeras i syfte att ta fram åtgärdsförslag. Alla fastighetsägare som är berättigade till åtgärder har möjlighet att tacka ja till de åtgärder som tagits fram. Det handlar om fönsteråtgärder och fasadåtgärder. I vissa fall erbjuder Trafikverket även en skyddad uteplats om fastigheten inte har en uteplats bakom en skyddad fasad.

Källa: Trafikverket