Transportsektorn möttes i Linköping

Transportforum äger årligen rum på Konsert & Kongress i Linköping. Foto: Christer Wiik
Infrastrukturminister, Anna Johansson, talade för första gången på Transportforum. Foto: Christer Wiik
Antalet fyrhjulingar i den svenska trafiken ökar stadigt- likaså olyckorna där fordonen är inblandade. Foto: Flickr
VTI:s generaldirektör Jonas Bjelfvenstam i talarstolen. Foto: Christer Wiik
Mats Danielsson och Gunnar Sibbmark representerade föreningen Europakorridoren under Transportforums utställningsdel. Foto: Christer Wiik
Samtliga vinnarna i Stora Trafiksäkerhetspriset, från vänster: Camilla Morland, Kerstin Gustafsson och Peter Håkansson, Malmö stad; Martin Svedin, Svebol Logistics samt Dan Nilsson, Tomas Svensson och Lisa Johansson, från företaget Malte Månsson. Foto: Christer Wiik

I början av januari samlades hela transportsektorn på VTI:s årliga arrangemang, Tramsportforum, för kunskapsutbyte och kontaktskapande under två välfyllda dagar.

 Transportforum arrangerades första gången 1984 och är idag Nordens största årliga konferens för transportsektorn. Konferensen arrangeras av VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut, och hålls i Linköping varje år i januari. 

Bjelfenstam inledningstalade VTI:s generaldirektör Jonas Bjelfvenstam konstaterade i sitt inledningstal att vi i Sverige och världen har en osäkrare politisk situation än på många år. Vad innebär det för transportsektorn? Och vad innebär det för forskningen?

– Mycket positivt borde kunna åstadkommas med gemensamma tag. Jag hoppas att 2015 blir ett år av framsteg, samförstånd och utveckling, sade Jonas Bjelvenstam.

Premiär för nya infrastrukturministernInfrastrukturminister Anna Johansson hade fokus på hållbarhet när hon för första gången besökte Transportforum. Bland annat berättade hon att regeringen samma dag beslutat om stadsmiljöavtal för att stimulera hållbara transporter i städerna. Avtalen innebär att staten kan gå in som finansiär.

 – Hållbarhetsbegreppet kan verka uttjatat, men vi har långt kvar innan vi nått det hållbara samhället, underströk Anna Johansson, och fortsatte: Ett samhälle där alla människor kan leva ett gott liv. Inte bara de som har rätt förutsättningar från början.

Infrastrukturministern avslöjade dessutom att järnvägsutredningen har fått ett tilläggsuppdrag.

– Bristen på punktlighet i järnvägssystemet är ett stort problem. Vi förväntar oss alla pålitliga, säkra och effektiva transporter. Regeringen avsatte i sin budget mer pengar till järnvägen, men det handlar inte enbart om pengar. Det handlar också om hur underhållet av järnvägen är organiserat. Därför har vi beslutat om tilläggsuppdraget som handlar om att ta reda på hur vi ser till hur organiserandet av underhållet sker så optimalt som möjligt.

VTI har också fått ett nytt uppdrag av regeringen. Det går ut på att utreda transportsektorns samhällskostnader för att mot bakgrund av den kunskapen kunna utforma så bra styrmedel som möjligt för att styra mot så hållbara transporter som möjligt.

Autonom körningEtt av de huvudteman som togs upp under årets Transportforum var autonom körning, Volvos Anders Eugensson och Neville Stanton, University of Southampton, var två föreläsare i ämnet. Anders Eugensson talade bland annat om Volvos pågående pilotprojekt "Drive Me". Drive Me – självkörande bilar för hållbar mobilitet” är ett gemensamt initiativ av Volvo Car Group, Trafikverket, Transportstyrelsen, Lindholmen Science Park och Göteborgs Stad. ”Drive Me” stöds av den svenska regeringen. Syftet är att studera samhällsfördelarna med autonom körning och att Sverige och Volvo Cars ska bli ledande inom hållbar mobilitet. Det omfattar att 100 självkörande bilar ska trafikera flerfiliga vägar, utan mötande trafik och med låg risk för fotgängare, i Göteborg. De specialutrustade bilarna ska kunna ta över gas, broms och styrning, och själva kunna hantera en rad olika trafiksituationer.Neville Stanton, menar att självkörande bilar ännu ligger en bra bit in i framtiden och att det som kommer i en närmare framtid är bilar som delvis kör själva. Föraren måste dock kunna ta över vid fara, menar Neville som vill mana till försiktighet i utvecklingen.

Personer med synfältsbortfall hoppas på körkortVTI håller på att utveckla en ny simulatorbaserad testmetod som ska kunna användas för att bedöma om individer med synbortfall kan kompensera för sitt bortfall och köra lika säkert som personer utan synfältsbortfall.

Det finns en rad olika orsaker till varför synfältet kan vara begränsat. Det kan till exempel bero på stroke, diabetes och glaukom.Tidigare har Transportstyrelsen hänvisat till en möjlighet att göra ett test i en körsimulator i Norge. Ett positivt test kunde bidra till en beviljad dispens. Sedan ett par år finns det inte längre möjlighet till det då man har slutat med testerna i Norge. Transportstyrelsen har därför gett VTI i uppdrag att utveckla en ny simulatorbaserad testmetod som skulle kunna användas för att undersöka om individer med synbortfall kan kompensera ocj köra lika säkert som personer utan synfältsbortfall.

Metoden består dels i en simulatorkörning i olika miljöer: landsväg, motorväg och stad med olika mer eller mindre kritiska situationer samt en rad kognitiva tester. För att kunna göra eb korrekt bedömning så behöver man ha referensdata från jämförbara personer som inte har synfältsbortfall.

Nu under vintern pågår datainsamling för att bygga upp en referensdatabas. När detta är färdigt kommer metoden att utvärderas med en mindre grupp personer med olika synfältsbortfall. Därefter räknar VTI med att komma igång med regelrätta tester av personer som vill söka dispens. I dag finns det drygt 350 personer med synfältsbortfall som har anmält sitt intresse för att genomföra ett test hos VTI. 

 Forskning om fyrhjulingarI takt med att fyrhjulingarna blir allt fler ökar också olyckorna. Ny forskning visar att de vanligaste orsakerna till olyckorna är rattonykterhet, bristande kunskap samt minderåriga förare.Fyrhjulingarna ökar mer än vanliga motorcyklar och en uppskattning är att det idag finns omkring 100 000 fyrhjulingar. Antalet gör också att olyckorna blir allt fler.

- Slutsatserna av studien pekar på tre områden- rattonykterhet, bristande kunskap samt minderårigas nyttjande av fyrhjulingar- där olika åtgärder måste sättas in för att antalet fyrhjulingsolyckor ska minska, säger Henriette Wallén Warner, forskare på VTI.

På Transportforum i Linköping presenterades en ny studie om fyrhjulingar där syftet är att öka kunskapen om var och hur fyrhjulingar framförs samt i vilken grad regler kring fyrhjulingar följs. På sikt hoppas man att denna kunskap ska kunna bidra till att förindra samt lindra skadornas svårighetsgrad.

Studien, som är finansierad av Länsförsäkringsbolagens forskningsfond, består av två olika delar, en analys av olycksdata och en intervjustudie. I den första delen analyserades polisens olycksmaterial från 51 fyrhjulingsolyckor där föraren skadades svårt. I den andra delen intervjuades sju fyrhjulingsförare som varit inblandade i olyckorna ovan samt 22 fyrhjulingsförare som inte varit inblandade i några allvarliga olyckor. 

 Spårvagnsstäderna i nytt samarbeteX2AB och Spårvagnsstäderna är överens om att ta fram samordnade Guidelines för BRT och moderna spårvägar. Arbetet stärker utvecklingen av attraktiv och kapacitetsstark kollektivtrafik oavsett trafikslag.

X2AB lanserade i januari nya Guidelines för en attraktiv kollektivtrafik med fokus på BRT – Bus Rapid Transit under Transportforum i Linköping. Arbetet med riktlinjerna som genomförts under 2014 har skett i bred förankring med representanter för trafikföretag, myndigheter och industri. Nu går man vidare och tar fram Guidelines även för moderna spårvägar.

– Det finns stora likheter mellan de krav som ställs på BRT och moderna spårvägslösningar. Därför har X2AB och Spårvagnsstäderna kommit överens om att ta fram samordnade Guidelines för BRT och moderna spårvägar. På så sätt stärks fokus på utveckling av attraktiv kollektivtrafik med hög kapacitet, säger Charlotte Wäreborn Schultz, VD på X2AB.

– Spårvagnsstäderna ser många fördelar med att samordna arbetet med riktlinjer för spårväg och BRT. Många kommuner inför nu stomlinjer med tät busstrafik och då är det kostnadseffektivt om stråken samtidigt kan förberedas för framtida spårvägsutbyggnader. Modern spårväg kan tillsammans med busstrafik uppfylla målsättningen att fördubbla kollektivtrafikens marknadsandel, menar Hans Cruse, tillförordnad kanslichef på Spårvagnsstäderna.

Källor: VTI, Utställare på Transportforum