Ny larmrutin från skredvarnings-anläggningar

I järnvägssystemet finns ett antal skred-, ras- och lavinvarningsanläggningar installerade. För att skapa ett gemensamt tillvägagångssätt har nu en ny rutin har arbetats fram. Bild. Transportstyrelsen

Trafikverket har sedan januari 2015 infört en ny rutin som beskriver och tydliggör arbetsprocess och ansvarsfördelning mellan tågklarerare, drifttekniker, signal- och bantekniker vid hantering av larm från skredvarningsanläggningar.

I järnvägssystemet finns ett antal skred-, ras- och lavinvarningsanläggningar installerade. Larm från dessa anläggningar tas emot av tågklarerare på driftcentraler runt om i landet och vidarebefordras till respektive underhållsentreprenör som sedan vidtar åtgärder. Denna hantering har sett olika ut i olika delar av landet.

För att skapa ett gemensamt tillvägagångssätt har en ny rutin har arbetats fram. Den beskriver och tydliggör arbetsprocess och ansvarsfördelning mellan tågklarerare, drifttekniker samt signal- och bantekniker efter larm från dessa skredvarningsanläggningar. Syftet är att tydliggöra arbetsuppgifter för berörd personal vid hantering av larmsituationer. Dokumentet fyller ett behov av tydliga instruktioner i en verksamhet som tidigare inte haft den hantering som situationerna kräver.