Ministersvar om trafikledning vid Karlstad C

Karlstad C. Foto: Jernhusen

Infrastrukturminister Catharina Elmsäter Svärd svarar på riksdagsmotion från Stina Bergström (MP) om trafikledning vid Karlstad C.

Stina Bergström har frågat mig om jag avser att agera för en bibehållen säkerhet och service för tågresenärer och tågoperatörer vid Karlstads central.

Frågan ställs mot bakgrund av att Trafikverket planerar att lägga ned den lokala trafikledningen vid Karlstads central.

Regeringen har genom beslut om fastställelse av nationell trafikslagsövergripande plan för utveckling av transportsystemet för perioden 2014–2025 beslutat om införande av Nationellt tågledningssystem (NTL). Totalt har regeringen avsatt 1 200 miljoner kronor för NTL

Införandet av NTL är ett led i att öka säkerheten och effektiviteten i styrningen av järnvägstrafiken. Det innebär också att ett enhetligt systemstöd för tågtrafikledningen införs så att man kan gå från att trafikleda geografiskt till att trafikleda utifrån transporternas behov, till exempel storstäders pendlingstrafik, långväga godstransporter och långväga persontransporter. Andra fördelar som ett nytt trafikledningssystem ger är höjd robusthet eftersom det innebär att järnvägssystemet kan styras och övervakas från alla driftledningscentraler oavsett geografiskt läge, en modernisering och utökning av systemstöd för att hantera störda trafiksituationer samt ett gemensamt arbetssätt på alla driftledningscentraler.

Alla delar av Trafikverkets verksamhet ska präglas av effektivitet. Trafikverkets bedömning är att ett nytt trafikledningssystem kan innebära besparingar på cirka 140 miljoner kronor. De medel som frigörs kommer att återföras till verksamheten.

Som ett led i förberedelsearbetet inför införandet av NTL beslutade Trafikverket i september 2013 en genomförandeplan för fjärrstyrning under åren 2014–2019. De första platserna som är aktuella under 2014 är Karlstad, Kalmar och Jönköping. Enligt Trafikverket pågår nu samtal mellan Trafikverket och berörda järnvägsföretag. Provdrift planeras enligt Trafikverket under september. Målsättningen är att driftplats Karlstad ska vara fjärrstyrd den 6 oktober 2014.

För att skapa en robust och tillförlitlig järnväg genomför regeringen dessutom den största satsningen någonsin på järnvägsunderhållet i Sverige över en längre period. Jämfört med 2006 då Socialdemokraterna, med stöd av Vänsterpartiet och Miljöpartiet, styrde Sverige, har underhållsanslaget fördubblats till dagens nivå.

Stockholm den 14 maj 2014

Catharina Elmsäter Svärd