Positiva beslut för ökad storregional tågtrafik

Uppsala Centralstation. Foto: Christer Wiik

Kollektivtrafiknämnden i Uppsala har beslutat att Uppsala län ska gå vidare i planerna på att utveckla en större och mer sammanhållen storregional tågtrafik. Planerna går under arbetsnamnet Trafikplan 2017.

Den storregionala tågtrafiken planeras tillsammans med Östergötland, Sörmland, Stockholm, Västerås och Örebro län. Tanken är att länens kollektivtrafiknämnder ska handla upp regional tågtrafik i hela östra Mellansverige från 2017, vilket skulle medföra en stor utökning av tågtrafiken i östra Mellansverige. Det slutgiltiga beslutet om tågsamarbetet kommer under våren och sommaren att fattas av landstingens fullmäktige i respektive län.

-  Det är mycket positivt att de första besluten om att godkänna överenskommelsen nu börjar fattas. Det är första steget mot en utökad och förbättrad trafik efter Citybanans öppnande 2017. Redan fram till 2020 räknar länens kollektivtrafikmyndigheter och deras gemensamma tågtrafikbolag MÄLAB med att det regionala tågresandet ska kunna öka med mellan 40 till 50 procent som en följd av den nya trafiken. Med tanke på den växande befolkningen i östra Mellansverige och vikten av mer klimatsmarta resor är detta väldigt angeläget, säger Mälardalsrådets generalsekreterare Anders Lönn i en kommentar.

Fakta om Trafikplan 2017:

•  Samverkansavtalet om Trafikplan 2017 måste godkännas av landstingsfullmäktige, i Sörmland även kommunfullmäktige. Därefter får MÄLAB formellt uppdrag att genomföra trafiken

•  Trafikplan 2017 är tänkt att se till att det blir timmestrafik på alla banor, med förstärkning i rusningstid

•  En Mälardalstaxa ska införas med periodkort som gäller både på regionaltåg och i parallell och anslutande trafik -  krav på tillägg upphör

•  Anskaffning av ca 40 tågfordon för Etapp 1. Beslut tas parallellt med Samverkansavtalet under maj – juni och fordonen börjar levereras under 2017

•  Lösningar ska tar fram för kringtjänster som depåer, biljettsystem och kundtjänst

•  Ambitionen är att söka teckna ett ramavtal med Trafikverket som säkerställer långsiktig spårkapacitet för den nya trafiken