Samråd kring Spårväg syd

Vy över Huddinge sjukhus och Flemingsberg. Foto: Flemingsberg.se

Stockholms läns landsting utreder nu en tvärförbindelse med spårväg på sträckan Flemingsberg–Masmo–Kungens kurva–Skärholmen–Fruängen–Älvsjö. Det är en fördjupning av den förstudie som gjordes 2010–2011. Sedan dess har en del justeringar gjorts, bland annat utifrån de synpunkter som kommit in genom samråd med allmänheten.

 Stockholms läns landsting bjuder nu ännu en gång in allmänheten, för att tycka till om nästa steg i planeringen av Spårväg syd.  Från den 4 mars till och med den 23 mars kan den hugade besvara en digital enkät och lämna synpunkter. Enkäten och mer information finns på sll.se/sparvagsyd

Det var 2010 som Trafikförvaltningen inledde ett samarbete med bland andra Stockholms stad och Huddinge kommun angående en förstudie om en förbättrad tvärförbindelse mellan Flemingsberg och Älvsjö, via Fruängen, Skärholmen/Kungens kurva och Masmo. Tre alternativ studerades: spårväg, buss och en så kallad BRT-lösning. BRT, Bus Rapid Transit, innebär en kapacitetsstark busstrafik som går på egna körbanor, med moderna bussar med plats för många resenärer och stationer där det går snabbt och lätt att stiga på och av. Även olika sträckningar för tvärförbindelsen utreddes. För att ta del av allmänhetens och andra intressenters synpunkter hölls samrådsmöten.

Med Spårväg syd länkas viktiga stadskärnor samman. I Flemingsberg finns Södertörns högskola, Karolinska Institutet och KTH samt ett antal arbetsplatser, bland annat Karolinska Universitetssjukhuset. Kungens kurva är ett stort arbetsplatsområde och en stor handelsplats med bland annat IKEA och Heron city. Skärholmen, Fruängen och Masmo är viktiga bytespunkter för buss och tunnelbana.

I den pågående fördjupade förstudien utreds spårväg med tvärbanestandard och BRT (Bus Rapid Transit) som en möjlig övergångslösning i väntan på spår. Samrådsmöten planeras hållas under hösten 2014.

Källa: Huddinge kommun