Väsby Entré visar vägen mot framtiden

Bild: Upplands Väsby kommun

Väsby Entré/Stationsområdet utvecklas till en ny stadsdel och till att bli en av kommunens bärande centrumpunkter. Upp till 1 000 bostäder samt lokaler för kontor, handel och andra verksamheter planeras vid stationen. Detta ska förstärka det redan växande Messingen, där också ett kulturhus med bostäder är på väg fram.

Enligt Anne-Sophie Arbegard, projektledare för Väsby Entré/Stationsområdet så har projektet har nu passerat en viktig milstolpe genom att planprogrammet finns framme och visas i kommunhusentrén/Väsby Direkt och biblioteket

- Utvecklingen av Stationsområdet i Väsby är ett viktigt bidrag till Väsbys fortsatta tillväxt. Ett kollektivtrafiknära läge med god service och trivsamt boende är också den hållbara utveckling som Sveriges miljöbästa kommun strävar efter, säger Björn Eklundh, kommundirektör i Upplands Väsby. Väsby station är en stor bytespunkt med 15 000 av- och påstigande tågpassagerare och 9 000 busspassagerare per dag. Projektet innebär förutom upp emot 1 000 nya bostäder och affärsytor även en satsning på förbättrade resefunktioner med fler tågspår, en ny bussterminal samt infartsparkering för cykel och bil.  Väsby station har haft en historisk betydelsefull roll för Väsbys historia. För att tillföra platsen en ny karaktär genomfördes medborgardialoger i Väsby där det framkom att medborgarna ville se en tydlig identitet för området. Därför tillfrågades Zaha Hadid Architects om att göra en konstnärlig bearbetning av utvalda delar. Zaha Hadid Architects bearbetning visar hur design kan skapa en tydlig identitet för en plats och kommer i den fortsatta arbetsprocessen att verka som ett underlag för identitetsarbetet. - Det känns mycket intressant att visa identitetsarbetet med medborgarnas stöd i ryggen och Zaha Hadids konstnärliga bearbetning i planprogrammet, säger Anne-Sophie Arbegard. Kommunstyrelsen beslutade den 27 januari att förslaget till planprogram som tagits fram för Väsby Entré/Stationsområdet ska ut på programsamråd, enligt Plan- och bygglagen. Anne-Sophie Arbegard berättar att samrådstiden är väl tilltagen i detta projekt då det är viktigt att man ska hinna sätta sig in i projektet.  - Programsamrådet pågår från den 10 februari till den 5 maj i kommunhusentrén/Väsby Direkt och biblioteket. Vi i projektgruppen ser fram emot alla synpunkter på förslaget från såväl väsbyborna som andra remissinstanser, säger Anne-Sophie Arbegard.