Energibesparingar med SJ-utbildning

 SJ har utvecklat en utbildning i Ecodriving samt låtit förare pröva en mobilapplikation som hjälper dem att köra mer energieffektivt. Försöken talar för att energibesparingar är genomförbara men att det behövs vidare studier för att förstå vilka risker det finns med införandet av applikationen.

SJ måste ständigt måste utveckla sin miljöprofil och har därför arbetat fram en utbildning i energieffektiv körning (Ecodriving) samt låtit vissa av sina förare använda ett tekniskt hjälpmedel som stödjer detta, för att påvisa möjligheten till energibesparingar.

I VTI notat 26-2013 redovisas en studie som genomförts för att kritiskt granska de tester som SJ genomfört och de resultat man uppnått. Intervjuer har genomförts för att undersöka förarnas upplevelser och lärdomar av utbildningen i Ecodriving samt kartlägga förarnas upplevelser av och synpunkter på den mobilapplikation som använts i samband med SJs testverksamhet. Utöver detta genomfördes även observationer av utbildningen.

Resultaten av SJs försöksverksamhet är värdefulla och talar för att energibesparingar är genomförbara. Samtidigt så finns det en hel del osäkerhet i de energimätningsdata som samlats in, varför det är svårt att dra några definitiva slutsatser. Resultatet av intervjuerna med förarna talar för att det finns en hel del oklarheter kring vilka risker och konsekvenser ett framtida införande av det tekniska hjälpmedlet för Ecodriving faktiskt innebär.

Sammantaget finns anledning att genomföra fortsatta studier av hur man på bästa sätt kan införa energieffektiv körning av spårtrafik i sin helhet. Det finns behov av ytterligare studier under mer kontrollerade former, exempelvis i VTIs tågsimulator. Tågsimulatorn ger helt andra förutsättningar att genomföra kontrollerade försök men det är också viktigt att simulatorn uppfattas som realistisk av förarna för att få tillförlitliga resultat. VTIs Tågsimulator håller på att utvecklas i ett projekt tillsammans med Trafikverket.