Jernhusen genomför obligationsemission

Jernhusen har genomfört en obligationsemission om totalt 1 300 MSEK med en löptid om 5 år inom ramarna för sitt nyetablerade Medium Term Note-program (MTN-program).  

 Av obligationslånet löper 950 MSEK till fast ränta med en årlig kupong på 2,375 procent och 350 MSEK till rörlig ränta (Stibor + 0,7 procentenheter).Obligationen kommer att noteras på Nasdaq OMX Stockholm.

 - Jernhusen har med sina fastigheter längs den svenska järnvägen en central roll för svensk infrastruktur och en stark finansiell ställning. Syftet med obligationen är att refinansiera befintliga låneavtal inom den ordinarie verksamheten, säger Anders Bäck, ekonomidirektör och vice Vd på Jernhusen.

 Inom ramarna för MTN-programmet kan företagsobligationer till ett värde om 6 000 MSEK ges ut. SEB står som ledarbank för programmet och är även emissionsinstitut tillsammans med Danske Bank, Nordea, Handelsbanken och Swedbank. Det nya MTN-programmet, tillsammans med det sedan tidigare utestående företagscertifikatprogrammet om 3 000 MSEK, medför att Jernhusen erhåller en mer diversifierad och kapitalmarknadsinriktad finansieringsstruktur.