Kapacitetsbrist i järnvägen

Öresundståg i Skåne. Foto: Kasper Dudzik

Två tunga rapporter som tittar på järnvägsplaneringen i Öresundsregionen och Göteborgsregionen visar stor kapacitetsbrist och framtida problem.

I morgon onsdag, inleds den hittills största konferensens med fokus på ny teknik och realisering av höghastighetstågs i Skandinavien. Konferensen hålls i Stockholm på Berns salonger. Ledande experter från hela världen deltar.

Kapaciteten på järnvägstransport möter inte dagens efterfrågan och i en mer grön och klimatneutral framtid ökar efterfrågan på spårburna transporter ännu än mer. Detta gäller både för personresor och godstransporter.

Höghastighetståg är en av nycklarna för att lösa efterfrågan på effektivt och hållbar transport. Samtidigt larmar de nya rapporterna larmar för stora brister i planering och framförhållning.

De två rapporterna som lanseras den 6 maj har tittat på har hur järnvägsnätet längs den svenska västkusten och över Öresund behöver utformas för att klara den trafikefterfrågan som kommer att finnas år 2030. Rapporterna har gjorts av konsultfirmorna Ramböll respektive Vectura.

Fram till år 2030 kommer efterfrågan på såväl person- som godstransporter på järnväg att fördubblas samtidigt som planer på utbyggnad av järnvägen är ytterst modesta. Två aktuta åtgärder som tillfälligt kommer att förbättra situationen och som rapporterna lyfter fram är b.la fyra spår mellan Malmö och Lund och en ombyggnad av stationen på Köpenhamns flygplats. Även Västlänken i Göteborg innebär betydande förbättringar för lokaltrafiken.

Den förväntade ökningen av tågresor har flera förklaringar:

• Kraftig befolkningsökning

• BNP-utvecklingen

• Minskat intresse för bilkörning hos ungdomar

• Fortsatt integration i Öresundsregionen – mer arbetspendling

I utredningen som Ramböll har gjort konstateras också att höghastighetståg behöver egna spår på hela sträckningen.

Det förutsättes att höghastighetstågen ska köras över Öresundsbron och betjäna Köpenhamns flygplats. Tågen kan antingen fortsätta därifrån mot Hamburg eller in till Hovedbangården. Efterfrågan på mer kapacitet över Öresund gör att den befintliga förbindelsen är otillräcklig och att nya förbindelser behövs, dels för att frigöra kapacitet för höghastighetstågen, dels för att stärka integrationen i regionen.