Trafikverkets generaldirektör kommenterar nationell plan för transportsystemet

Foto :Trafikverket

Nationell plan för transportsystemet 2018-2029 är beslutad av regeringen. Planen omfattar 622 miljarder kronor till åtgärder för att underhålla statlig infrastruktur, och utveckla statliga vägar och järnvägar samt sjöfart och luftfart.

− Vi kan konstatera att planen ligger i linje med Trafikverkets planförslag, som syftade till att bidra till ett modernt, effektivt och hållbart transportsystem, säger Trafikverkets generaldirektör Lena Erixon i ett pressmeddelande.

Planen är 100 miljarder kronor större än den förra och det blir ett ökat fokus på järnvägen. Kraftigt ökade medel till järnvägsunderhåll kommer att återställa järnvägens funktionalitet på de stråk som hanterar landets viktiga transportflöden för pendling och godstrafik.

− Det kommer att göras omfattande åtgärder på en redan hårt belastad järnväg. God planering och extern samverkan kommer att bli än viktigare, säger Lena Erixon.

Planen innehåller också flera kapacitetshöjande järnvägsinvesteringar. Det handlar bland annat om fyrspår hela sträckan Uppsala-Stockholm, första delsträckan på Norrbotniabanan, dubbelspår på Ostkustbanan mellan Sundsvall- Dingersjö och dubbelspår mellan Gävle-Kringlan. Utbyggnaden av nya stambanor påbörjas från de tre ändpunkterna med Ostlänken, Lund-Hässleholm och Göteborg-Borås.

− Regeringen är tydlig med att en bred politisk överenskommelse kommer att krävas för hela utbyggnaden, och att diskussionerna mellan riksdagspartierna fortsätter, säger Lena Erixon.

Lena Erixon lyfter också fram att järnvägen tar tydliga utvecklingssteg genom att utnyttja digitaliseringens möjligheter. Det nya signalsystemet ERTMS som fortsätter att införas ersätter ett nedslitet och föråldrat signalsystem.

Näringslivet lyfts också fram i planen. Regeringens beslut innebär att de redan initierade arbetena med längre tåg på viktiga godsstråk, och för att höja bärighet och säkra framkomlighet för näringslivets tunga vägtrafik (BK 4), fortsätter. Investeringar görs för ökade axellaster på Malmbanan. För sjöfarten genomförs åtgärder såsom muddring i Göteborgs hamn, åtgärder för Trollhätte kanal, Malmporten i Luleå samt farleden från Landsort till Södertälje.

 

− Vi ser också att regeringen anammar vårt förslag om de öronmärkta pengar som i dialog med näringslivet kan användas för åtgärder i den statliga järnvägsinfrastrukturen, säger Lena Erixon.

På trafiksäkerhetsområdet sker en nysatsning på Nollvisionen. Exempel på åtgärder är mötesseparering på det nationella vägnätet, trafiksäkerhetskameror och åtgärder för ökad och säker cykel.

 

− Även här har regeringen godkänt ett förslag från oss, som handlar om statlig medfinansiering till regionerna för mötesseparering, säger Lena Erixon.

 

Stadsmiljöavtalen, och medfinansiering av storstadsförhandlingarna, skapar förutsättningar för att en större andel persontransporter i städer kan ske med kollektivtrafik och cykel. För den kommande planperioden görs ett statligt bidrag till drift, underhåll och investering av enskilda statsbidragsvägar och färjeleder som uppgår till 13,4 miljarder kronor.

 

Under planperioden moderniseras planering, byggande och underhåll av den statliga infrastrukturen. Sammantaget bidrar planen på olika sätt till en ökad digitalisering, automatisering och elektrifiering av transportsystemet.

 

− För att utnyttja de möjligheter som digitaliseringen och den nya tekniken skapar, kommer Trafikverket att fortsätta samverkan med olika parter inom forskning och innovation, säger Lena Erixon.

 

Den nya planen är än mer omfattande än föregående plan. Detta kommer att ställa krav på Trafikverket, men även på samarbetspartners. Det handlar om att förbereda såväl den svenska som den utländska leverantörsmarknaden för kraftigt ökande inköpsvolymer på underhållssidan. Samtidigt måste Trafikverket säkra upp personalresurser.

 

− Vi har en stor, utmanande och spännande uppgift framför oss. När nu inriktningen är beslutad är vår främsta uppgift att säkerställa att vi genomför uppdragen i planen på bästa möjliga sätt.

 

 

Fakta:

Nationella planen för transportsystemet omfattar åtgärder för att underhålla vår statliga infrastruktur, och utveckla våra statliga vägar och järnvägar samt sjöfart och luftfart. Den finansiella ramen för den nu beslutade planen är 622,5 miljarder kronor. Utöver det tillkommer 90 miljarder från trängselskatt, banavgifter och medfinansieringar.