Brister i Trafikverkets hantering av forsknings- och innovationsmedel

Foto: Holger Ellgaard/Wikimedia Commons

 Trafikverket har inte haft tillräckligt bra kontroll på sina forskningsmedel, visar Riksrevisionens granskning. Bristerna gäller bland annat riskanalyser, administrativa rutiner och hushållning med skattebetalarnas pengar.

Trafikverket får varje år cirka 520 miljoner kronor i anslag för att bedriva forskning och innovationsarbete inom transportområdet.

Hösten 2017 uppmärksammade Riksrevisionens årliga revision stora brister i ett projekt inom sjöfartsområdet som fått 44 miljoner kronor i stöd.

Mot bakgrund av detta har Riksrevisionen genomfört en granskning av hur Trafikverket hanterar forsknings- och innovationsmedel.

Granskningen visar att Trafikverket lägger stor vikt vid att forskningsstödet ska vara relevant men att intern styrning och kontroll inte har prioriterats. Det brister bland annat när det gäller riskanalyser, ekonomirutiner och handläggning av ekonomiskt stöd till olika forsknings- och innovationsprojekt.

–Sammantaget ser vi att Trafikverket saknar flera av de rutiner som behövs för att säkerställa att pengarna hanteras på ett bra och ekonomiskt sätt, säger riksrevisor Ingvar Mattson.

Riksrevisionen har inom ramarna för granskningen undersökt dokumentationen i 15 forsknings- och innovationsprojekt som startats sedan 1 januari 2017 och 15 projekt som avslutats efter den 1 januari 2017. Resultaten visar bland annat följande:

  • Bara i ett av de 15 startade projekten har risker kopplade till finansieringen hanterats på ett tillräckligt bra sätt.
  • Bara i ett av de 15 startade projekten finns dokumenterade ställningstaganden kring kostnader.
  • För flertalet projekt som mottagit stöd har utbetalningar gjorts utifrån betalplaner (fasta priser per år) och inte utifrån dokumentation av upparbetade kostnader.
  • Avtalen med projekten saknar genomgående bestämmelser om en rad viktiga faktorer, till exempel slutredovisning, direkta och indirekta kostnader samt återkrav av stöd.
  • Trafikverket har inte fått ekonomisk slutredovisning för något av de 15 avslutade projekten. Trots detta har Trafikverket genomfört slutbetalningar till dem.
  • Trafikverket har heller inte gjort några dokumenterade bedömningar av om villkoren för stöd har uppfyllts för de 15 avslutade projekten.

– Trafikverket har lagt ner stor möda på att forsknings- och innovationsverksamheten ska vara relevant och väl motiverad men brister i att leva upp till de krav som bör ställas när det gäller ordning och reda och att pengarna används kostnadseffektivt, säger Stefan Andersson, projektledare för granskningen.

Riksrevisionen rekommenderar Trafikverket att ta fram riskanalyser för FoI-verksamheten, och att följa upp dem i enlighet med kraven i förordningen om intern styrning och kontroll och myndighetens egna riktlinjer. Trafikverket rekommenderas också att utveckla handläggningen av FoI-stödet på en rad punkter, framför allt när det gäller beredning, avtal och uppföljning.