Karlstads stationsområde genomgår förvandling

Bild: White Architects.

Karlstads stationsområde ska genomgå en omvandling för att bli en framtida knutpunkt för nationellt, regionalt och lokalt resande, samtidigt som den omkringliggande stadsbebyggelsen ska binda samman nuvarande centrum med området söder om järnvägen.

Med förslaget ”Resa Gata Stad” vann White projekttävlingen arrangerad av Karlstads kommun och kommer nu att arbeta vidare med uppdraget.

- Grunden i vårt förslag är att integrera resandefunktionen som en del av en levande stadsmiljö, säger Gunnar Stomrud, som tillsammans med teamet på White och Trivector ser fram emot att utveckla förslaget vidare.

Det vinnande förslaget har tagits fram i nära samarbete och tillsammans har företagen bred kompetens och erfarenhet inom både stadsbyggnad, landskapsarkitektur, offentlig byggnadsarkitektur och trafikplanering.

Ur juryns motivering:

 "Förslaget bedöms ha bäst förutsättningar att efter vidareutveckling och bearbetning, ligga till grund för fortsatt utveckling av stationsområdet med resecentrum, samt för framtida stadsutveckling... Förslaget Resa Gata Stad bygger på en välgjord analys och på väl redovisade val, där utbyggnaden av stationsområdet framförs som en process över tid, med ett tydligt ramverk för fortsatt utveckling. Det befintliga stationshuset behandlas respektfullt som ett tydligt nav, som samlad väntsal även i fortsatt utbyggnad av stationsområdet, och ges en tydlig central plats i kommande stadsstruktur."

Karlstads vision är att centralstationen och området runt omkring ska vara en trivsam, välkomnande och trygg plats där människor vill mötas. Samtidigt ska det bli en effektiv och attraktiv knutpunkt för byten mellan tåg, buss, bil, cykel och gång, där hög tillgänglighet till plattformar är en väsentlig del. Det ska finnas en säker och bekväm passage för både gående och cyklister mellan stadscentrum, stationsområdet och stadsdelarna söder om järnvägen som vetter mot Vänern. Utvecklingen av stationsområdet är en viktig del i målet om att brygga över och läka samman Karlstad till en helhet.

I Whites förslag utvecklas området kring centralstationen och längs Hamngatan till en levande och välkomnande stadsfront och blir en central del i Karlstad. Genom att integrera stationsområdet som en del av gatan och den omgivande staden bildar centralstationen och resecentrum pusselbitar som tillsammans kopplar samman Karlstad från norr till söder, från Klarälvens strandpromenad till Vänerns vatten.